dnes je 12.7.2024

Input:

č. 4570/2024 Sb. NSS, Zaměstnanost: rozsah ručení za úhradu úhrnné pokuty uložené za nelegální zaměstnávání cizinců; námitky ručitele

č. 4570/2024 Sb. NSS
Zaměstnanost: rozsah ručení za úhradu úhrnné pokuty uložené za nelegální zaměstnávání cizinců; námitky ručitele
k § 139 odst. 1 písm. f) a § 140 odst. 1 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
k § 141a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném do 31. 12. 2023
I. Rozhodnout o ručení za úhradu pokuty podle § 141a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, lze pouze v rozsahu, který odpovídá (samostatně uložitelné) pokutě za přestupek podle § 139 odst. 1 písm. f) nebo § 140 odst. 1 písm. e) citovaného zákona a rovněž poměrům ručitele.
II. V řízení podle § 141a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, může ručitel kromě zpochybnění zákonných předpokladů vzniku ručení vznést také veškeré námitky, které mohla v přestupkovém řízení uplatnit osoba obviněná z přestupku.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2023, čj. 3 Ads 261/2022-27)
Prejudikatura: č. 791/2006 Sb. NSS, č. 1865/2009 Sb. NSS, č. 1754/2009 Sb. NSS, č. 2671/2012 Sb. NSS a č. 3632/2017 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 147/2000 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 358/99), č. 211/2007 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 924/06), č. 49/2012 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 1424/09) a č. 149/2020 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 3705/19); rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 23. 9. 1982, Sporrong a Lönnroth proti Švédsku (stížnosti č. 7151/75 a 7152/75).
Věc: Gumárny Zubří, a. s., proti Státnímu úřadu inspekce práce o ručení za úhradu pokuty, o kasační stížnosti žalovaného.

Tato věc nastolila právní otázku rozsahu a podmínek ručení podle § 141a zákona o zaměstnanosti za úhradu pokuty, jež byla uložena subdodavateli ručitele za přestupek spočívající v umožnění výkonu nelegální práce [§ 139 odst. 1 písm. f) nebo § 140 odst. 1 písm. e) tohoto zákona]. Sporná byla především uplatnitelnost institutu ručení za úhradu úhrnné pokuty, která byla uložena za souběh více přestupků ve společném řízení, a dále požadavky kladené na rozhodnutí o ručení podle § 141a zákona o zaměstnanosti a možnost obrany potenciálního ručitele.
Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj (správní orgán I. stupně) na základě provedené kontroly zahájil proti společnosti Minaki property, s. r. o., v likvidaci (dále jen „společnost Minaki“), přestupkové řízení. V tomto řízení ji následně rozhodnutím ze dne 11. 11. 2019 uznal vinnou ze spáchání tří přestupků:
1. umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodů 1 a 2 zákona o zaměstnanosti – výkon závislé práce mimo základní pracovněprávní vztah a současně výkon závislé práce cizincem bez patřičného povolení nebo v rozporu s ním [přestupek podle § 140 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti],
2. umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona o zaměstnanosti – výkon závislé práce cizincem pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky [přestupek podle § 140 odst. 1 písm. e) zákona o zaměstnanosti] a
3. zastřené zprostředkování zaměstnání podle § 5 písm. g) zákona o zaměstnanosti [přestupek podle § 140 odst. 1 písm. g) zákona o zaměstnanosti].
Za tyto přestupky byla
Nahrávám...
Nahrávám...