dnes je 24.7.2024

Input:

č. 508/2005 Sb. NSS, Dualismus práva: pozemkové úpravy

č. 508/2005 Sb. NSS
Dualismus práva: pozemkové úpravy
k § 9 odst. 6 zákona ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákonů č. 38/1993 Sb. a č. 217/1997 Sb.*)
k § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
k § 19 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
k § 46 odst. 2 a § 68 písm. b) soudního řádu správního
k § 104b, § 104c a § 244 a násl. občanského soudního řádu
Příslušným rozhodnout o žalobě proti rozhodnutí o přechodu vlastnických práv podle ustanovení § 9 odst. 6 zákona ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,**) je soud ve správním soudnictví.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 28. 12. 2004, čj. Konf 120/2003-5)
Věc: Spor o pravomoc mezi Okresním soudem v Českém Krumlově a Krajským soudem v Českých Budějovicích, za účasti žalobců Jana K. v Č. a Marie O. v P. a žalovaného Ministerstva zemědělství - Pozemkového úřadu Český Krumlov, ve věci rozhodnutí pozemkového úřadu o přechodu vlastnických práv podle zákona o pozemkových úpravách.

Okresní pozemkový úřad v Českém Krumlově rozhodl 23. 10. 2002 podle § 9 odst. 6 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o pozemkových úpravách“), a podle § 19 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, o přechodu vlastnických práv v katastrálním území Š.
Osoby tímto rozhodnutím dotčené (Jan K. a Marie O.) podali proti tomuto rozhodnutí správní žalobu u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Tento soud žalobu usnesením odmítl podle § 46 odst. 2 a § 68 písm. b) s. ř. s.; vycházel totiž ze závěru, že se jedná o rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci vydané v mezích zákonné pravomoci správních orgánů. Vyložil, že věcně příslušný k projednání žaloby proti rozhodnutí pozemkového úřadu je okresní soud (§ 249 o. s. ř.), s tím, že žalobci mohou ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci usnesení krajského soudu podat žalobu ve smyslu ustanovení § 244 o. s. ř., a to u Okresního soudu v Českém Krumlově. Žalobci se tímto poučením řídili a takovou žalobu podali (jako žalovaného označili Ministerstvo zemědělství - pozemkový úřad v Českém Krumlově).
Okresní soud se svou příslušností nesouhlasil a předložil věc s návrhem na rozhodnutí kompetenčního sporu zvláštnímu senátu. Uvedl, že dle jeho názoru se jedná o správní rozhodnutí vydané ve veřejném zájmu, který je dán organizací území. Obsahově jde v podstatě o shodný případ, jakým je rozhodnutí o vyvlastnění, příp. územní rozhodnutí vydané podle stavebního zákona. Vzhledem k direktivnímu charakteru rozhodnutí (změna vlastnictví) nejde o soukromoprávní vztah, ale o vztah patřící do veřejné sféry. V daném případě je podle mínění okresního soudu k projednání a rozhodnutí příslušný správní senát Krajského soudu v Českých Budějovicích.
Nahrávám...
Nahrávám...