dnes je 24.7.2024

Input:

č. 56/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: doručování

č. 56/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: doručování
k § 42 odst. 5 soudního řádu správního
k § 47 odst. 3 a 4 občanského soudního řádu
Právnická osoba se v místě doručování nezdržuje (§ 47 odst. 3 a 4 o. s. ř. a § 42 odst. 5 s. ř. s.), jestliže na adrese jejího sídla, popřípadě na adrese, kterou soudu sdělila, nebyl zastižen nikdo, kdo by byl oprávněn písemnost převzít, a právnická osoba v místě doručování nevyvíjí podnikatelskou či jinou činnost prostřednictvím svých zaměstnanců nebo jiných osob.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2003, čj. 6 Afs 3/2003-20)
Věc: Společnost s ručením omezeným H. v Š. proti Finančnímu ředitelství v Ostravě, o kasační stížnosti žalobce o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku z podané správní žaloby.

Krajský soud v Ostravě zastavil řízení poté, kdy žalobce marně vyzval k zaplacení soudního poplatku z žaloby, směřující proti třem rozhodnutím správního orgánu. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že výzva byla žalobci doručena dne 16. 12. 2002 uložením na poště, zástupce žalobce výzvu dokonce obdržel již 13. 12. 2002, ale ve stanovené lhůtě ani později až do vydání rozhodnutí soudní poplatek uhrazen nebyl.
Kasační stížnost proti tomuto usnesení Nejvyšší správní soud zamítl.
Z odůvodnění:
Stěžovatel podal kasační stížnost z důvodu uvedeného v § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. a namítl, že výzva soudu k zaplacení soudního poplatku ze dne 12. 12. 2002 nebyla žalobci doručena, přičemž nebyly ani splněny podmínky pro naplnění fikce doručení třetím dnem od uložení této písemnosti ve smyslu § 47 odst. 3 o. s. ř. Tento závěr opírá stěžovatel zejména o to, že v době doručování výzvy se v místě doručování nezdržoval a ze strany pošty nebyl dodržen postup stanovený pro doručování. Z napadeného usnesení navíc jednoznačně nevyplývá, které konkrétní řízení bylo zastaveno, neboť v něm nejsou specifikována příslušná rozhodnutí správního orgánu.
Kasační stížnost není důvodná.
Z obsahu spisu krajského soudu vyplývá, že stěžovatel podal správní žalobu proti čtyřem rozhodnutím Finančního ředitelství v Ostravě. Protože při podání žaloby zaplatil soudní poplatek pouze ve výši 1000 Kč namísto celkové částky 4000 Kč [poplatek činil částku 1000 Kč za žalobu vztahující se k jednomu rozhodnutí správního orgánu, jak vyplývá z položky 15 přílohy k zákonu ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném k 31. 12. 2002 (dále též zákon o soudních poplatcích)]*), byl v souladu s § 9 odst. 1 téhož zákona vyzván k doplacení soudního poplatku v částce 3000 Kč ve lhůtě deseti dnů od doručení výzvy a zároveň byl poučen, že v případě nezaplacení poplatku ve stanovené lhůtě bude řízení zastaveno. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla
Nahrávám...
Nahrávám...