dnes je 19.6.2024

Input:

č. 595/2005 Sb. NSS, Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost

č. 595/2005 Sb. NSS
Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost
k § 76 odst. 1 písm. a) a § 78 odst. 3, 4 soudního řádu správního
k § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (v textu též „zákon o svobodném přístupu k informacím“)
k § 34 odst. 5, § 47 odst. 5 a § 61 správního řádu
Nevyhoví-li povinný subjekt částečně žádosti o poskytnutí informací, musí se o tom vyslovit výrokem rozhodnutí (§ 15 odst. 1 zákona, č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Toto omezení musí být také odůvodněno. Pokud je částečné nevyhovění žádosti o poskytnutí informace uvedeno jen v odůvodnění a výrok rozhodnutí se zabývá jen částečným vyhověním žádosti, je takové rozhodnutí pro vady řízení nepřezkoumatelné jak pro nesrozumitelnost (spočívající v rozporuplnosti), tak i pro nedostatek důvodů [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s., § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, § 34 odst. 5 správního řádu]. V případě, že uvedená pochybení nebyla napravena cestou rozkladu, je nepřezkoumatelné i rozhodnutí o rozkladu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2004, čj. 5 A 5/2002-33)
Věc: Spolek S. v P. proti Ministerstvu zdravotnictví o poskytnutí informací o projektech pokusů na zvířatech.

Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutím ze dne 26. 9. 2001 odepřelo žalobci poskytnutí požadovaných informací o projektech pokusů na zvířatech v období roku 1998 - srpen 2001, kromě seznamu členů komise pro ochranu zvířat, který žalobce obdržel.
Ministr zdravotnictví žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 8. 11. 2001 rozhodnutí správního orgánu potvrdil.
Žalobce ve správní žalobě namítal, že odůvodnění napadeného rozhodnutí nesplňuje základní požadavky přesvědčivosti, srozumitelnosti a přezkoumatelnosti podle správního řádu či občanského soudního řádu, neboť je v něm pouze uvedeno, že poskytnutí požadovaných projektů není možné podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím, protože tyto projekty nelze předávat třetím osobám. Z odůvodnění rozhodnutí ale není vůbec zřejmé, z jakého skutkového stavu žalovaný vycházel, čím ho měl podložený, jakými právními a logickými úvahami se řídil a jaké další předpisy k rozhodnutí použil nebo nepoužil. Žalobce dále vznášel námitky, jimiž po hmotněprávní stránce brojil proti napadenému rozhodnutí.
Nejvyšší správní soud, který věc převzal podle § 132 s. ř. s. k dokončení řízení, rozhodnutí ministerstva i ministra zdravotnictví zrušil pro nepřezkoumatelnost podle § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud považuje za nezbytné úvodem připomenout, že předmětem napadeného rozhodnutí ministra zdravotnictví (ve spojení s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví) byla problematika svobodného přístupu k informacím, tedy (části) jednoho z politických práv zakotvených v ustanovení čl. 17 odst. 1 a 5 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Konkrétně se jednalo o poskytování informací v průběhu roku 2001 povinným subjektem - státním orgánem (Ministerstvem zdravotnictví) na základě žádosti žadatele (žalobce), které bylo z
Nahrávám...
Nahrávám...