dnes je 5.12.2023

Input:

č. 928/2006 Sb. NSS; Informace: k vnitřním pokynům a personálním předpisům

č. 928/2006 Sb. NSS
Informace: k vnitřním pokynům a personálním předpisům
k § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Předpis, který vymezuje působnost jednotlivých složek a pracovníků správního orgánu ve správním řízení, nelze považovat za výlučně vnitřní pokyn nebo personální předpis povinného subjektu dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Výkon veřejné správy je vždy činností orgánů veřejné moci navenek, ve vztahu k veřejnosti, k níž patří zejména rozhodování o právech a povinnostech osob. Je tudíž třeba, aby tato činnost byla prováděna transparentním způsobem a pod přiměřenou kontrolou veřejnosti.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2006, čj. 10 Ca 196/2004-41)
Věc: Společnost s ručením omezeným S. proti Ministerstvu vnitra, Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, o poskytnutí informací.

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) rozhodnutím ze dne 27. 7. 2004 nevyhověl na základě § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádosti žalobce o poskytnutí informací týkající se předpisu správního orgánu I. stupně k posuzování stavební dokumentace u investičních akcí přesahujících 100 mil. Kč. V odůvodnění správní orgán I. stupně uvedl, že veškeré dostupné údaje k podstatě žádosti již poskytl v rámci předchozí korespondence, a z tohoto důvodu přistoupil k omezení poskytnutí informace ve smyslu uvedeného ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím.
Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR, rozhodnutím ze dne 27. 8. 2004 k odvolání žalobce zrušilo rozhodnutí správního orgánu I. stupně „v části týkající se poskytnutí informace o čísle směrnice, kdy byla rozeslána na územní odbory HZS a odkdy měla platnost“. V ostatním odvolání zamítlo a napadené rozhodnutí potvrdilo, byť tuto skutečnost ve výroku napadaného rozhodnutí výslovně neuvedlo.
Žalobce v žalobě tvrdil, že - coby podnikatel v oblasti zpracování požárně bezpečnostních řešení jakožto součásti projektové dokumentace staveb předkládané ve stavebním řízení - se v praxi setkal s neodůvodněnými obstrukcemi ze strany příslušného správního orgánu, kterým je dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, HZS Středočeského kraje se sídlem v Kladně. Tyto obstrukce měly spočívat v tom, že stavební dokumentace u investičních akcí nad 100 mil. Kč byla tímto správním orgánem vyřizována nikoli v sídle žalobce v Mladé Boleslavi, ale v Kladně. Tím měly být žalobci způsobovány zbytečné obtíže a náklady spojené mimo jiné s cestováním do cca 90 km vzdáleného města. Správní orgán zdůvodňoval žalobci tuto praxi tím, že postupuje v souladu s vnitřními předpisy, podle nichž není k posouzení stavební dokumentace u investičních akcí nad 100 mil. Kč oprávněn územní odbor HZS Středočeského kraje v Mladé Boleslavi, ale krajské ředitelství v Kladně. Proto žalobce požádal podle zákona o svobodném přístupu k informacím o sdělení údajů týkajících se vydání tohoto předpisu a o jeho kopii. Žalobce mj. nesouhlasil s právním názorem žalovaného, který neposkytnutí
Nahrávám...
Nahrávám...