dnes je 5.3.2024

Input:

č. 2073/2010 Sb. NSS; Veřejné zakázky: kvalifikační předpoklady; Správní řízení: možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí

č. 2073/2010 Sb. NSS
Veřejné zakázky: kvalifikační předpoklady
Správní řízení: možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí
k § 36 odst. 3 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 55 odst. 1, 3 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (v textu jen „ZVZ“)
I. Není samo o sobě porušením § 36 odst. 3 správního řádu z roku 2004, pokud správní orgán souběžně s oznámením o zahájení správního řízení stanoví jednak lhůtu, ve které lze navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a rovněž následnou lhůtu, ve které se účastníci mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Vždy je třeba zkoumat, zda poté, kdy účastník v souladu s poučením postupoval, byl správní spis následně doplňován či nikoli, a zda tak účastník měl faktickou možnost se s úplným správním spisem seznámit.
II. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, výslovně nestanoví, jaký následek má nesplnění povinnosti vymezit minimální úroveň kvalifikačních předpokladů v oznámení o veřejné zakázce. Bezprostředním následkem však není vždy bez dalšího upuštění od splnění požadavku, který byl (byť nesprávně nikoli v oznámení, ale následně v zadávací dokumentaci) uchazeči sdělen.
III. Objektivním důvodem zakládajícím oprávnění prokazovat splnění ekonomických a finančních předpokladů dle § 55 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jinými rovnocennými doklady není skutečnost, že uchazeč „nemusí mít sjednánu pojistnou smlouvu, neboť ji mimo zadávací řízení nepotřebuje“.
IV. Za jiný rovnocenný doklad dle § 55 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nelze považovat namísto požadované pojistné smlouvy příslib pojistitele, že v případě úspěchu uchazeče s ním pojistnou smlouvu uzavře spolu s čestným prohlášením uchazeče, kterým se zavazuje zajistit uzavření smlouvy.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 2. 2010, čj. 8 Afs 21/2009-243)
Prejudikatura: č. 1319/2007 Sb. NSS, Soudní judikatura č. 308/1998.
Věc: Akciová společnost DELTAX Systéme proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o přezkum rozhodnutí zadavatele, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalovaný rozhodnutím ze dne 24. 9. 2007 rozhodl tak, že zadavatel - Český úřad zeměměřický a katastrální nedodržel postup podle § 60 odst. 1 ZVZ tím, že nevyloučil ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „HW pro centralizaci databází ISKN a Rúian“ vybraného uchazeče, který neprokázal v požadovaném rozsahu splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu podle § 55 odst. 1 písm. a) ZVZ, přičemž tento postup podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce rozklady, které předseda žalovaného zamítl.
Žalobce podal proti rozhodnutí předsedy žalovaného žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Namítal, že kvalifikace by měla být splněna až v době plnění veřejné zakázky a v průběhu zadávacího řízení (v okamžiku podání nabídky) je pro zadavatele postačující, aby měl o takovém splnění kvalifikace pro období plnění veřejné zakázky jistotu. Poukazoval přitom na smysl a účel ustanovení o prokazování kvalifikace včetně odkazu na komunitami právní předpisy, neboť některé kvalifikační předpoklady mohou být považovány
Nahrávám...
Nahrávám...