dnes je 24.7.2024

Input:

č. 2453/2012 Sb. NSS, Správní řízení: nicotnost správního rozhodnutí

č. 2453/2012 Sb. NSS
Správní řízení: nicotnost správního rozhodnutí
Stavební řízení: fikce souhlasu se změnou v užívání stavby
k § 127 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
k § 77 odst. 2 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 76 odst. 2 soudního řádu správního
I. Pokud v zákonné lhůtě 30 dnů ode dne oznámení o změně v užívání stavby stavební úřad podle § 127 odst. 2 věty druhé stavebního zákona z roku 2006 vydá rozhodnutí, kterým oznámenou změnu v užívání stavby zakáže, nenastane zákonná fikce vyslovení souhlasu se změnou v užívání stavby ve smyslu § 127 odst. 2 věty poslední. Ani skutečnost, že podané odvolání proti rozhodnutí o zákazu změny v užívání stavby má odkladný účinek, nemohla způsobit fikci souhlasu se změnou v užívání stavby. Ani další průběh správního řízení ve věci rozhodnutí, kterým byla změna v užívání stavby zakázána, a jeho případné zrušení, nezpůsobí zpětně fikci souhlasu se změnou v užívání stavby.
II. Výrok usnesení vydaného podle § 156 odst. 2 správního řádu z roku 2004, kterým stavební úřad zrušil mlčky udělený souhlas se změnou v užívání stavby za situace, kdy fikce souhlasu ve smyslu § 127 odst. 2 věty poslední stavebního zákona z roku 2006 nenastala, je právně a fakticky neuskutečnitelný, protože jednoduše řečeno ruší mlčky udělený souhlas, který však neexistuje. To způsobuje nicotnost správního rozhodnutí ve smyslu § 77 odst. 2 správního řádu z roku 2004.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 11. 5. 2010, čj. 59 Ca 72/2009-55)
Věc: Milan H. proti Krajskému úřadu Libereckého kraje, za účasti města Rychnova u Jablonce nad Nisou, o povolení ke změně užívání stavby.

Dne 16. 7. 1998 vydal stavební úřad kolaudační rozhodnutí, kterým bylo povoleno užívání stavby autobazaru, včetně elektropřípojky, na dočasnou dobu do 20. 4. 2008. Po uplynutí této lhůty žalobce dne 11. 12. 2008 oznámil podle § 127 odst. 1 stavebního zákona změnu v užívání předmětné stavby ze stavby dočasné na stavbu trvalou. Stavební úřad vydal dne 30. 12. 2008 rozhodnutí, kterým podle § 127 odst. 2 stavebního zákona zakázal změnu v užívání dočasné stavby autobazaru na stavbu trvalou. K odvolání žalobce bylo však toto rozhodnutí dne 17. 3. 2009 zrušeno a řízení zastaveno. Dne 8. 4. 2009 stavební úřad žalobci oznámil zahájení přezkumného řízení na podkladě rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 3. 2009. Stavební úřad uvedl, že v případě žalobce nastal stav, kdy podle § 127 odst. 2 stavebního zákona se má za to, že mu byl udělen souhlas se změnou v užívání dočasné stavby autobazaru v obci Rychnov u Jablonce nad Nisou na stavbu trvalou. Souhlas udělený mlčky je ale v rozporu se stavebním zákonem, proto je třeba jej postupem podle § 156 odst. 2 správního řádu zrušit.
Dne 11. 5. 2009 vydal stavební úřad jako správní orgán I. stupně usnesení podle § 156 odst. 2 správního řádu, kterým mlčky udělený souhlas na změnu v užívání stavby dočasné na stavbu trvalou zrušil s účinky ode dne, kdy byl rušený souhlas mlčky udělen, tj. 30. dnem od oznámení změny. V odůvodnění tohoto usnesení stavební úřad konstatoval, že rozhodnutím ze dne 30. 12. 2008 byla zakázána změna v
Nahrávám...
Nahrávám...