dnes je 18.4.2024

Input:

č. 2824/2013 Sb. NSS; Právo na informace: odepření poskytnutí informace; vnitřní pokyn povinného subjektu

č. 2824/2013 Sb. NSS
Právo na informace: odepření poskytnutí informace; vnitřní pokyn povinného subjektu
k § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákonů č. 61/2006 Sb. a č. 32/2008 Sb.
O vnitřní pokyn se ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jedná jen tehdy, upravuje-li postupy, které se projeví výhradně uvnitř úřadu a nemají žádný výstup navenek a nikterak nedopadají do práv a právem chráněných zájmů osob stojících mimo úřad. Tímto „dopadem do práv třetích osob“ může být i shromažďování osobních údajů. Upravují-li takové interní předpisy otázku, kdy má být zpracování osobních údajů ukončeno, je to právě takovým projevem těchto pokynů navenek, což vyřazuje tyto pokyny z okruhu vnitřních předpisů ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) citovaného zákona.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 1. 2013, čj. 10 A 251/2011-38)
Věc: Tomáš P. proti Ministerstvu vnitra o poskytnutí informace.

Dne 11. 4. 2011 žalobce požádal Policii České republiky, Policejní prezidium České republiky (dále jen „povinný subjekt“) podle zákona o svobodném přístupu k informacím o zaslání „textu všech interních předpisů vydaných k aplikaci § 65 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zejména těch vážících se k otázce, jak mají příslušníci Policie České republiky využívat své diskreční pravomoci založené § 65 odst. 1 písm. a) a odst. 5 citovaného zákona a na základě čeho mají při tomto rozhodování postupovat“.
Povinný subjekt vyhověl přípisem ze dne 14. 4. 2011 části žádosti žalobce a ve zbývající části žádost žalobce odmítl rozhodnutím ze dne 20. 4. 2011 podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím.
Žalobce podal proti uvedenému rozhodnutí povinného subjektu odvolání. Žalovaný rozhodnutím ze dne 31. 5. 2011 napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil povinnému subjektu k novému projednání.
Povinný subjekt poté dne 16. 6. 2011 vydal rozhodnutí, kterým opětovně částečně odmítl žádost žalobce podle § 11 odst. 1 písm. a) a § 11 odst. 6 zákona o svobodném přístupu k informacím. V odůvodnění tohoto rozhodnutí povinný subjekt uvedl, že na základě konzultace s odbornými pracovišti shledal, že žádost se týká následujících interních aktů řízení: Závazný pokyn policejního prezidenta č. 100/2001, ke kriminalisticko-technické činnosti Policie České republiky; Závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2005, kterým se upravuje provozování informačních systémů AFIS 2000, C-AFIS a některé podmínky provozování daktyloskopických sbírek; Závazný pokyn policejního prezidenta č. 215/2008, kterým se stanoví některé bližší podmínky a postupy pro zpracování osobních údajů; Rozkaz policejního prezidenta č. 67/2009, o identifikačních úkonech a provozování zkušebního provozu informačního systému FODAGEN; Závazný pokyn policejního prezidenta č. 88/2002, k naplňování, provozování a využívání Národní databáze DNA; Rozkaz policejního prezidenta č. 52/2004, kterým se omezuje přijímání dožádání o genetická zkoumání znaleckými pracovišti Policie České republiky a Závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009,
Nahrávám...
Nahrávám...