dnes je 29.2.2024

Input:

č. 3127/2014 Sb. NSS; Právo na informace: poskytnutí jmenného seznamu osob, kterým bylo mimořádně uděleno státní občanství České republiky

č. 3127/2014 Sb. NSS
Právo na informace: poskytnutí jmenného seznamu osob, kterým bylo mimořádně uděleno státní občanství České republiky
k § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb.
k § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 177/2001 Sb. a č. 439/2004 Sb.
k § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství, ve znění zákonů č. 194/1999 Sb. a č. 357/2003 Sb.*)
Žádost o informaci, v níž se žadatel domáhá poskytnutí jmenného seznamu osob, kterým bylo mimořádně uděleno státní občanství České republiky z důvodu, že Ministerstvo vnitra shledalo, že udělení státního občanství těmto osobám by bylo významným přínosem pro Českou republiku [§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství], nelze odmítnout s poukazem na ochranu osobních údajů dotčených osob (dle § 15 odst. 1 ve spojení s § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Poskytnutí takové informace je v souladu s § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, možné i bez souhlasu dotčených osob.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2014, čj. 1 As 78/2014-41)
Prejudikatura: č. 1844/2009 Sb. NSS a č. 1944/2009 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 123/2010 Sb., č. 209/2005 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 453/03) a č. 223/2010 Sb. US (sp. zn. I. ÚS 517/2010; rozsudek pléna Evropského soudu pro lidská práva ze dne 7.12.1976, Handyside proti Spojenému království (stížnost č. 5493/72, Series A), a rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ze dne 14. 4. 2009, Társaság a Szabadságjogokért proti Maďarsku (stížnost č. 37374/05), ze dne 26. 5. 2009, Kenedi proti Maďarsku (stížnost č. 31475/05) a ze dne 24.6. 2004, Von Hannover proti Německu (stížnost č. 59320/00, ECHR 2004-VI).
Věc: Mgr. et Mgr. Tomáš N. proti Ministerstvu vnitra o poskytnutí informace, o kasační stížnosti žalobce.

V žádosti ze dne 7. 5. 2012 žalobce požádal žalovaného o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Požadoval poskytnutí jmenného seznamu osob, kterým bylo uděleno státní občanství dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o nabývání a pozbývání státního občanství za léta 2010, 2011 a 2012 (ke dni vyřízení této žádosti). Podle tohoto ustanovení mohl žalovaný prominout podmínku stanovenou v § 7 odst. 1 písm. b) zákona o nabývání a pozbývání státního občanství, pokud měl žadatel na území České republiky povolen trvalý pobyt, oprávněně se zdržoval na území České republiky po dobu nejméně 5 let, měl skutečný vztah k České republice a udělení státního občanství České republiky by bylo významným přínosem pro Českou republiku zejména z hlediska vědeckého, společenského, kulturního či sportovního.
Žalovaný tuto žádost podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím odmítl s tím, že nemá požadovanou informaci k dispozici, a ani by tuto informaci nemohl poskytnout, jelikož údaje týkající se jména, příjmení a státního občanství jsou osobními údaji
Nahrávám...
Nahrávám...