dnes je 18.4.2024

Input:

Digitální dveřní kukátka se záznamem z pohledu ochrany osobních údajů

16.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.2.3
Digitální dveřní kukátka se záznamem z pohledu ochrany osobních údajů

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková

Téma elektronických digitálních kukátek se záznamem představuje relativně nový jev, se kterým se Úřad pro ochranu osobních údajů prozatím potýkal jenom okrajově viz výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2015, str. 55). Přesto se však digitální kukátka se záznamem v současné době těší vzrůstající popularitě a čím dál tím víc vlastníků i nájemců bytů láká možnost mít přehled o tom, kdo jim zvoní u dveří v době, kdy nejsou doma.

Tato zařízení jsou využívána hlavně za účelem ochrany majetku, avšak jejich nainstalování je často spjaté s problémem ochrany soukromí dalších osob žijících v daném bytovém domě, jejich hostů či dalších osob, které nemají zájem o návštěvu vlastníka dveří s digitálním kukátkem, a přesto jejich podoba může být součástí pořízeného záznamu.

Níže se pokusíme přiblížit téma digitálních kukátek se záznamem z pohledu ochrany osobních údajů, zejména pak s poukazem na možná úskalí, která používání těchto dveřních kukátek s sebou přináší.

1. Digitální dveřní kukátka se záznamem a Úřad pro ochranu osobních údajů

Jak jsme již načrtli výše, pro Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen "Úřad") představují digitální dveřní kukátka, umožňující pořízení záznamu, relativně novou problematiku, ke které se Úřad prozatím vyjadřuje spíše zdrženlivě. Na rozdíl od kamerových systémů v bytových domech, ke kterým existuje rozsáhlejší dokumentace v podobě stanovisek Úřadu (například i nejnovější stanovisko k otázce kamerových systémů v bytovém domě č. 1/2016) a různých článků, k otázce dveřních kukátek se záznamem najdeme na webových stránkách Úřadu jenom zmínku o jejich existenci a v médiích pak pouze opatrná vyjádření Úřadu k tomuto novému trendu v zabezpečování majetku.

Úřad při posouzení, zda je instalace digitálních dveřních kukátek se záznamem v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), vychází z faktu, že tato kukátka slouží primárně k ochraně a zabezpečení majetku, což je právem každého. Jedním dechem ale dodává, že pokud takové kukátko zachycuje nepřiměřeně velkou část veřejného prostranství, či zachytí všechny osoby, které se pohybují kolem příslušného bytu s nainstalovaným digitálním kukátkem, může to být problematické.

V této souvislosti jsme se obrátili na Úřad s dotazem ohledně souladu digitálních dveřních kukátek se záznamem se Zákonem, a hlavně tedy s otázkou, zdali jde v případě těchto kukátek o zpracování osobních údajů, na které se Zákon vztahuje. Podle Úřadu se v případě digitálních dveřních kukátek se záznamem uplatní ve většině případů výjimka z působnosti Zákona, a to podle ust. § 3 odst. 3 Zákona. Příslušné ustanovení vylučuje z působnosti Zákona situaci, kdy zpracování osobních údajů provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu.

Z uvedeného je zřejmé, že Úřad se na rozdíl od provozování kamerových systémů, které je považováno za zpracování osobních údajů, a jako takové tedy podléhá pravidlům Zákona, dívá na digitální dveřní kukátka se záznamem mnohem shovívavěji.

Problém však může podle Úřadu nastat, pokud elektronické digitální kukátko zasahuje do soukromí jiných osob, zejména pak vlastníků či nájemců jiných bytů. Za situace, kdy je například digitální kukátko se záznamem nasměrováno na vstupní dveře do jiného bytu, jedná se již o zásah do práva na soukromí.

Skutečnost, že kolem vstupních dveří, ve kterých je nainstalováno digitální kukátko se záznamem,

Nahrávám...
Nahrávám...