dnes je 12.7.2024

Input:

Distanční smlouvy a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory

2.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.2
Distanční smlouvy a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory

JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Mgr. Radana Burešová

Pojem "distanční smlouva"

Distanční smlouvy jsou smlouvy uzavírané výhradně prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. bez současné fyzické přítomnosti stran (adresovaný i neadresovaný tisk, katalogový prodej, telefon, elektronická pošta, internet, skype apod.). V případě, že spotřebitel podá objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je podnikatel povinen neprodleně potvrdit její obdržení. To však neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. Uzavírá-li se smlouva za použití elektronických prostředků, musí současně podnikatel spotřebiteli poskytnout v textové podobě kromě znění smlouvy i znění všeobecných obchodních podmínek. Rozhodující skutečností je, že spotřebitel nemá možnost před uzavřením smlouvy získat podrobnější informace o zboží.

Pojem "smlouva uzavíraná mimo obchodní prostory"

Jedná se o smlouvu, kterou spotřebitel uzavře mimo obchodní prostory podnikatele (typicky například v domácnosti spotřebitele nebo na jeho pracovišti či na ulici) za současné fyzické přítomnosti podnikatele a spotřebitele.

Za smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory podnikatele se považuje také smlouva uzavřená:

a) v prostoru obvyklém pro podnikatelovo podnikání nebo s použitím prostředku komunikace na dálku, pokud k jejímu uzavření došlo bezprostředně poté, co podnikatel oslovil spotřebitele mimo obchodní prostory (např. na ulici),

b) během výletu organizovaného podnikatelem za účelem nebo s účinkem propagace a prodeje zboží či poskytování služeb, a to i v případech, kdy je cílem "výletu" (tzv. předváděcí akce) přímo provozovna, resp. obchodní prostory podnikatele, nebo

c) na základě nabídky učiněné spotřebitelem mimo obchodní prostory podnikatele za současné fyzické přítomnosti podnikatele a spotřebitele, a to i v případě, že smlouva byla uzavřena přímo v provozovně podnikatele.

Informační povinnost podnikatele

Před uzavřením distanční smlouvy nebo smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory či před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, je podnikatel povinen sdělit spotřebiteli údaje uvedené v § 1820 NOZ:

a) údaje o hlavních vlastnostech zboží nebo služby v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku a povaze zboží nebo služby,

b) údaje o své totožnosti,

c) adresu sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty, případně i údaje o jiném prostředku on-line komunikace, který podnikatel též poskytuje za účelem rychlé a účinné komunikace a který spotřebiteli umožňuje uchovat písemnou komunikaci s podnikatelem v textové podobě, včetně data a času jejího uskutečnění; v případě, že podnikatel jedná za jiného podnikatele, také údaje o jeho totožnosti a sídle – nově je tedy bezpodmínečně vyžadováno telefonní číslo, naopak odpadá nutnost mít fax; rovněž není nutné zřizovat jiné elektronické informační kanály kromě e-mailu, pokud je podnikatel již sám neprovozuje (např. Facebook, skype, WhatsApp),

d) adresu provozovny, pokud se liší od adresy sídla, a v případě, že podnikatel jedná za jiného podnikatele, také adresu, na niž může spotřebitel zaslat stížnost,

e) celkovou cenu a náklady na dodání podle § 1811 odst. 2 písm. c) a e) NOZ; v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, sdělí tento údaj také za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

f) údaj o přizpůsobení ceny osobě spotřebitele na základě automatizovaného rozhodování, byla-li cena takto přizpůsobena (tzv. personalizace cen),

g) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

h) způsob platby, způsob a čas dodání nebo plnění a případně pravidla vyřizování stížností,

i) podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, pokud lze tohoto práva využít; náležitosti vzorového formuláře stanoví prováděcí právní předpis (viz tento vzor a tento vzor),

j) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů spojených s vrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou,

k) údaj, že při odstoupení od smlouvy po předložení žádosti o započetí plnění již v průběhu 14denní lhůty pro odstoupení musí spotřebitel podnikateli poskytnout úhradu podle § 1834 NOZ,

l) údaj, že spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy, je-li tomu tak, nebo údaj o tom, za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne,

m) údaj o existenci práv z vadného plnění, případně také o záruce za jakost, poprodejním servisu a jejich podmínkách – v tomto ohledu není nutné jednotlivá práva uvádět, postačuje zmínit, že takováto práva existují,

n) údaj o kodexu chování, pokud se jej podnikatel zavázal dodržovat v souvislosti s některou obchodní praktikou nebo odvětvím jeho podnikání a o tom, jak lze obdržet jeho kopii,

o) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo má-li být závazek automaticky prodlužován,

p) nejkratší dobu, po kterou budou trvat spotřebitelovy povinnosti ze smlouvy, má-li být smlouvou určena,

q) údaj o povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována, a o jejích podmínkách,

r) údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě digitálního obsahu podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i) NOZ, a

s) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování sporů spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Smlouva uzavřená prostřednictvím telefonu

Zvláštní nároky jsou kladeny na uzavírání smluv prostřednictvím telefonu nebo obdobného zařízení, neboť spotřebitel je nucen k okamžitým rozhodnutím, která nemá možnost dostatečně zvážit. Přísnější požadavky stanovené zákonem však platí pouze v případě, že podnikatel kontaktuje spotřebitele, a nikoli naopak. Podle § 1825 NOZ platí v případě, kdy se sjednává smlouva prostřednictvím telefonu, že podnikatel je povinen sdělit spotřebiteli na začátku hovoru obchodní účel hovoru a údaje o své totožnosti, a pokud telefonuje v zastoupení jiné osoby, rovněž údaje o její totožnosti.

Zákon rovněž stanoví, že spotřebitel je smlouvou vázán nikoli již na základě ústního souhlasu uděleného v průběhu telefonátu, nýbrž až poté, co mu podnikatel v textové podobě potvrdí nabídku učiněnou v rámci telefonního hovoru a spotřebitel projeví svůj souhlas elektronicky nebo podpisem potvrzení nabídky na listině. Spotřebitel tedy má možnost důkladně se seznámit s nabídkou, aniž by byl pod tlakem, a popřípadě si vše rozmyslet bez toho, že by vůbec došlo k uzavření smlouvy, od níž by pak musel odstupovat.

Úplatná smlouva uzavíraná elektronickými prostředky

Při uzavírání úplatných smluv on-line je podnikatel navíc povinen spotřebitele bezprostředně před tím, než učiní objednávku, jasným a výrazným způsobem upozornit na údaje podle § 1820 odst. 1 písm. a), e), o) a p) NOZ, tedy na:

  • údaje o hlavních vlastnostech zboží nebo služby v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku a povaze zboží nebo služby,

  • celkovou cenu a náklady na dodání podle § 1811 odst. 2 písm. c) a e) NOZ; v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, sdělí tento údaj také za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

  • údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo má-li být závazek automaticky prodlužován, resp.

  • nejkratší dobu, po kterou budou trvat spotřebitelovy povinnosti ze smlouvy, má-li být smlouvou určena.

Mimoto musí podnikatel zajistit, aby spotřebitel vzal při objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Je-li objednávka činěna použitím tlačítka nebo obdobného ovládacího prvku, musejí být označeny snadno čitelným nápisem "Objednávka zavazující k platbě" nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací. Nesplní-li podnikatel tuto povinnost, je smlouva neplatná, ledaže bude spotřebitel trvat na jejím splnění.

Důkazní břemeno

V případě pochybností musí podnikatel prokázat, že spotřebiteli sdělil výše uvedené údaje.

Důkazní břemeno ohledně prokázání splnění informační povinnosti je tudíž přeneseno na podnikatele.

Po uzavření smlouvy vždy podnikatel spotřebiteli vydá potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží nebo před tím, než začne poskytovat službu. Náležitosti potvrzení stanoví § 1824a NOZ.

V případě smlouvy o poskytování služeb nebo dodávky vody, plynu nebo elektřiny, které nejsou prodávány v omezeném objemu nebo v určitém množství (o omezený objem nebo určité množství se jedná v případě prodeje plynových bomb a elektrických baterií apod.), nebo tepla z dálkového vytápění za úplatu, začne podnikatel s plněním ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na výslovnou žádost spotřebitele; na to ho podnikatel upozorní a poučí ho, že poskytnutím plnění zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž postačí, když poslední den této lhůty spotřebitel odstoupení od smlouvy podnikateli odešle. Pokud zákon nestanoví jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy.

Jinak zákon stanoví koupi zboží, kdy lhůta zpravidla končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel

Nahrávám...
Nahrávám...