dnes je 5.12.2023

Input:

Externí kanál pro oznamování a působnost Ministerstva spravedlnosti

1.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16
Externí kanál pro oznamování a působnost Ministerstva spravedlnosti

JUDr. Pavel Koukal

§ 13 ZOCH

Ministerstvo určí státní zaměstnance, kteří vykonávají jeho působnost podle tohoto zákona (dále jen "pověřený zaměstnanec").

§ 14 ZOCH

Ministerstvo:

a) přijímá a posuzuje oznámení podle tohoto zákona,

b) poskytuje metodickou, poradenskou a jinou odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů,

c) plní další úkoly stanovené tímto zákonem.

§ 15 ZOCH

Ministerstvo uveřejní na svých internetových stránkách:

a) způsoby, jakými je možné učinit oznámení podle tohoto zákona včetně uvedení kontaktních údajů pověřeného zaměstnance, zejména adresy elektronické pošty nebo jiné adresy pro doručování a telefonního čísla,

b) informace o podmínkách, za kterých je možné pořídit zvukovou nahrávku ústního oznámení,

c) informace o postupu ministerstva v případě, že oznámení je podáno ministerstvu, včetně informace o tom, v jakých lhůtách je ministerstvo povinno postupovat,

d) informace o zákazu poskytnout údaje třetí osobě podle § 20 ZOCH,

e) informace o způsobu posuzování oznámení,

f) informace o právech a povinnostech oznamovatele,

g) informace, jak mohou oznamovatel nebo osoba podle § 4 odst. 3 písm. a) až h) postupovat v případě odvetných opatření,

h) informace o způsobu a podmínkách poskytování metodické, poradenské a odborné pomoci,

i) výroční zprávu o své činnosti podle tohoto zákona, a to nejpozději do 31. března kalendářního roku následujícího po roce, za který je zpracována, a

j) výčet právních předpisů a předpisů

Nahrávám...
Nahrávám...