dnes je 18.4.2024

Input:

Interní a externí oznamování

1.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

38.3
Interní a externí oznamování

JUDr. Pavel Koukal

Ohledně způsobů a forem whistleblowingu Směrnice rozlišuje interní a externí oznamování a v jejich rámci pak i interní a externí kanály pro oznamování.

Zatímco interním oznámením se rozumí ústní nebo písemné poskytnutí informací o porušení v rámci právního subjektu (organizace) ve veřejném nebo soukromém sektoru, tak externím oznámením je ústní nebo písemné poskytnutí informací o porušení příslušným orgánům.

Příslušným orgánem je přitom ten vnitrostátní orgán, který je určen přijímat oznámení a poskytovat oznamujícím osobám zpětnou vazbu (o plánovaných či přijatých opatřeních v návaznosti na jejich oznámení a o důvodech následných opatření), anebo který je určen k plnění povinností stanovených v této Směrnici, zejména co se týká následných opatření přijatých v návaznosti na oznámení.

Interní kanály pro oznamování

Směrnice ukládá členským státům povinnost zajistit, aby právní subjekty v soukromém a veřejném sektoru (organizace) zavedly vhodné interní kanály pro oznamování a postupy pro přijímání oznámení a následná opatření v návaznosti na takto podaná oznámení, a to po konzultaci se sociálními partnery, je-li tak stanoveno ve vnitrostátním právu. Tyto kanály a postupy umožňují zaměstnancům daného subjektu podávat oznámení, přičemž mohou umožňovat také oznamování jinými osobami, které jsou s daným subjektem v kontaktu v rámci svých pracovních činností.

Zejména z hlediska korporátní compliance je klíčové, že právními subjekty v soukromém sektoru s povinností zavést vhodné interní kanály pro oznamování, jakož i postupy pro přijímání oznámení a následná opatření, jsou všechny právní subjekty s 50 či více zaměstnanci.

Na základě příslušného posouzení rizik s přihlédnutím k povaze činností subjektů a výsledné úrovni rizika zejména pro životní prostředí a veřejné zdraví mohou členské státy požadovat, aby kanály a postupy pro interní oznamování zavedly i soukromé právní subjekty s méně než 50 zaměstnanci.

Kanály pro oznamování mohou být provozovány interně osobou či odborem určenými k tomuto účelu, nebo mohou být poskytovány i externě třetí, důvěryhodnou stranou. Právní subjekty v soukromém sektoru s 50 až 249 zaměstnanci mohou sdílet zdroje, pokud jde přijímání a případně také vyšetřování oznámení. Tím není dotčena jejich povinnost zachovávat důvěrnost, poskytovat zpětnou vazbu a řešit oznámená porušení.

Externí kanály pro oznamování

Nahrávám...
Nahrávám...