dnes je 19.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 83

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.2.6.1.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 83

Mgr. Jan Šmíd

Dosavadní právní úprava

Uvedené ustanovení navazuje na § 14 ObčZ ve znění účinném do 31. 12. 1991. Podle tohoto ustanovení platilo: "Týká-li se zásah směřující proti osobnosti občana jeho činnosti ve společenské organizaci, může právo na ochranu jeho osobnosti uplatnit i tato organizace.

Činnost v právnické osobě a její souvislost s neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti

Činností v právnické osobě se rozumí zejména činnost v orgánech právnické osoby, případně činnost v rámci zaměstnaneckého či obdobného poměru k takové právnické osobě. Skutečnost, zda neoprávněný zásah souvisí s činností v právnické osobě, bude vždy záviset na skutkových okolnostech daného případu. Lze si představit, že o takový případ půjde např. za situace, kdy člen kolektivního orgánu právnické osoby bude slovně napadán pro to, jakým způsobem v tomto kolektivním orgánu hlasoval, čímž bude neoprávněně zasaženo do jeho práva na důstojnost, vážnost či čest.

Ochrana osobnosti uplatněná právnickou osobou dle § 83 odst. 1 NOZ za života fyzické osoby, do jejíchž osobnostních práv bylo neoprávněně zasaženo

Právnická osoba je oprávněna za života dotčené fyzické osoby uplatnit nároky z ochrany osobnosti jen se souhlasem takové fyzické osoby a jen jejím jménem. Co se týče rozsahu uplatnitelných nároků, jsme toho názoru, že tento není, na rozdíl od úpravy podle § 83 odst. 2 NOZ, omezen. Uplatnitelnými nároky jsou tedy nároky na upuštění od neoprávněných zásahů do práva na ochranu osobnosti, kterých se lze domáhat prostřednictvím zdržovací žaloby (je možno uplatnit jen v případě, že neoprávněný zásah trvá či alespoň bezprostředně hrozí), nároky na odstranění následků neoprávněného zásahu do práva na ochranu osobnosti, kterých se lze domáhat prostřednictvím odstraňovací žaloby, nároky na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění ve formě morální satisfakce (tou může být např. omluva v případě neoprávněného zásahu do práva na čest či vážnost), kterých se lze domáhat prostřednictvím satisfakční žaloby, a nároky na

Nahrávám...
Nahrávám...