dnes je 17.4.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 84

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.2.6.2.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 84

Mgr. Jan Šmíd

Dosavadní právní úprava

Ochrana podobizny člověka byla dosud upravena v § 12 ObčZ spolu s ochranou písemností osobní povahy, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy. Tyto bylo možno pořídit či použít jen se souhlasem dotčené fyzické osoby, bez souhlasu je bylo možno použít k účelům úředním na základě zákona (§ 12 odst. 2 ObčZ, tzv. úřední licence). Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy bylo možno pořídit a použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství (§ 12 odst. 3 ObčZ, tzv. zákonná licence). Takové pořízení či použití na základě zákonné licence však nesmělo být v rozporu s oprávněnými zájmy dotčené fyzické osoby.

Judikát


Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. března 2012 ve věci sp. zn. 30 Cdo 42/2011

Při každém použití podobizen a obrazových snímků, ať k nim dochází na podkladu jiných zákonných licencí nebo na podkladu svolení, či na základě jiného oprávnění, musí být zachovány dvě základní podmínky: použití se musí stát vždy přiměřeným způsobem a dále použití nesmí být v rozporu s takovými osobnostními zájmy oprávněného, jichž je třeba bezpodmínečně respektovat, a které jsou tedy za všech okolností nedotknutelné. Nejsou-li tyto předpoklady splněny, stává se použití, které by bylo případně samo o sobě přípustné, neoprávněným zásahem ve smyslu ustanovení § 13 ObčZ, s nímž jsou spojeny občanskoprávní sankce vyplývající z uvedeného ustanovení. Přiměřeným je pak

Nahrávám...
Nahrávám...