dnes je 6.6.2023

Input:

Nález 10/2009 SbNU, sv. 52, K povinnosti odvolacího soudu dát účastníkům občanského soudního řízení možnost vyjádřit se k věci; K rozhodování soudu rozsudkem pro zmeškání

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 52, nález č. 10

IV. ÚS 2785/07

K povinnosti odvolacího soudu dát účastníkům občanského soudního řízení možnost vyjádřit se k věci
K rozhodování soudu rozsudkem pro zmeškání

Právo na spravedlivý proces zakotvené v čl. 36 odst. 1 Listiny a dále rozvedené v § 2 a 3 o. s. ř. a ustanoveními čl. 4, 90 a 91 Ústavy i § 8 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, bylo porušeno ve vztahu ke stěžovatelce, neboť odvolací soud změnil rozhodnutí soudu prvního stupně a zcela odlišně vyhodnotil důvodnost zmeškání nařízeného jednání. Občanské soudní řízení je ovládáno zásadou projednací, ustanovení § 1 o. s. ř. upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků soudního řízení.

Obdobně odvolací soud nemůže formalistickým způsobem přistupovat k interpretaci ustanovení § 214 odst. 2 písm. c) o. s. ř. Ústavní soud má za to, že v daném případě, kdy odvolací soud vycházel ze skutkového stavu zjištěného soudem prvního stupně a dospěl k odlišným právním závěrům, měl nařídit jednání a provést všechny nezbytné důkazy.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Vlasty Formánkové a soudců Michaely Židlické a Pavla Rychetského - ze dne 15. ledna 2009 sp. zn. IV. ÚS 2785/07 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Triglav pojišťovna, a. s., IČ: 250 73 958, se sídlem v Brně, Novobranská 544/1, v řízení před obecnými soudy v postavení strany žalované, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 3. srpna 2007 sp.zn. 1 Cmo 115/2007, jímž bylo na základě odvolání žalobce změněno rozhodnutí soudu prvního stupně zrušující (na návrh stěžovatelky) rozsudek pro zmeškání tak, že rozsudek pro zmeškání byl potvrzen a stěžovatelčin návrh na jeho zrušení byl zamítnut, za účasti Vrchního soudu v Olomouci jako účastníka řízení a Krajského soudu v Brně jako vedlejšího účastníka řízení.

Výrok

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 3. srpna 2007 sp. zn. 1Cmo 115/2007 se zrušuje.

Odůvodnění

I.

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhala, aby Ústavní soud zrušil- pro porušení jejího ústavně zaručeného základního práva na soudní ochranu a práva na spravedlivý proces podle čl. 90 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) - shora citované usnesení Vrchního soudu v Olomouci. V důsledku těchto porušení pak došlo k zásahu do jejích základních práv a svobod ze strany soudní moci, tj.čl. 1 odst. 1 Ústavy, deklarujícího demokratický právní stát, z něhož mimo jiné vyplývá také požadavek právní jistoty a s tím spojená důvěra jednotlivce v právo a právní stát.

Z ústavní stížnosti a připojených listin se podává, že stěžovatelka brojí proti pravomocnému rozhodnutí obecného soudu, jímž byl zrušen rozsudek pro zmeškání a rozhodnuto, že důvod, pro který stěžovatelka zmeškala soudní jednání, nelze považovat za

Nahrávám...
Nahrávám...