dnes je 1.4.2023

Input:

Nález 103/2008 SbNU, sv. 49, K žalobě proti nečinnosti správního orgánu a k náhradě nákladů řízení ve správním soudnictví; K závaznosti nálezů Ústavního soudu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 49, nález č. 103

II. ÚS 304/08

K žalobě proti nečinnosti správního orgánu a k náhradě nákladů řízení ve správním soudnictví
K závaznosti nálezů Ústavního soudu

Pro rozhodnutí o nákladovém výroku žaloby proti nečinnosti správního orgánu nemůže mít relevanci skutečnost, zda (ve vztahu k obsahu právní úpravy opožděné) vydání rozhodnutí bylo učiněno v důsledku jejího podání či nikoliv, tedy zda žalovaný správní orgán měl o podání žaloby proti (vlastní) nečinnosti objektivní znalost.

Postupem soudu vycházejícím z ústavně nesouladné interpretace, nerespektující nadto právní názor Ústavního soudu vyjádřený v nálezu závazném ve smyslu čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky pro všechny subjekty, došlo k porušení práv stěžovatelky na soudní ochranu.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Dagmar Lastovecké a Stanislava Balíka - ze dne 5.června 2008 sp. zn. II. ÚS 304/08 ve věci ústavní stížnosti CREDITEX, a. s., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 12. 2007 č. j. 8 Ca 358/2006-43, kterým nebyla stěžovatelce opětovně (přes předcházející zrušující nález Ústavního soudu) přiznána náhrada nákladů řízení ve správním soudnictví, spojené s návrhem, aby stěžovatelce byla vůči Městskému soudu v Praze přiznána náhrada nákladů řízení.

Výrok

I. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 12. 2007 č. j. 8 Ca 358/2006-43 se ruší.

II. Městskému soudu v Praze se ukládá nahradit stěžovatelce náklady řízení před Ústavním soudem ve výši 8 568 Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto nálezu k rukám JUDr. Petra Hromka, Ph.D., advokáta Advokátní kanceláře v Praze, Vinohradská 30.

Odůvodnění

Stěžovatelka se s odvoláním na porušení čl. 36 odst. 1 a 3, čl. 37 odst.3 Listiny základních práv a svobod domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení, kterým jí nebyla přiznána náhrada nákladů řízení.

V předmětné věci se stěžovatelka domáhala žalobou proti nečinnosti správního orgánu (§ 79 s. ř. s.) v řízení o návrhu na povolení obnovy řízení, jež bylo ukončeno rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 18. srpna 2006, uložení povinnosti vydat rozhodnutí. Poté, co Ministerstvo pro místní rozvoj o návrhu na povolení obnovy řízení dne 12. února 2007 rozhodlo, vzala stěžovatelka svůj návrh zpět a současně v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. navrhla, aby jí byly nahrazeny náklady řízení, neboť důvodně podaný návrh byl vzat zpět pro chování žalovaného. Městský soud v Praze usnesením ze dne 1. 3. 2007 stěžovatelce náhradu nákladů vůči Ministerstvu pro místní rozvoj nepřiznal.

Uvedené rozhodnutí stěžovatelka napadla ústavní stížností, které Ústavní soud nálezem sp. zn. III. ÚS 677/07 ze dne 1. 11. 2007 (N 179/47 SbNU 371) vyhověl a napadený výrok II. týkající se nepřiznání nákladů řízení zrušil. Po zrušujícím nálezu Ústavního soudu rozhodoval Městský soud v Praze o nákladech řízení znovu, přičemž návrhu stěžovatelky na přiznání nákladů řízení nevyhověl a ve výroku uvedl, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Stěžovatelka namítá, že městský soud,

Nahrávám...
Nahrávám...