dnes je 24.7.2024

Input:

Nález 23/2009 SbNU, sv.52, K faxovému podání kasační stížnosti ve správním soudnictvíK odmítnutí včas podané kasační stížnosti jako opožděné

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 52, nález č. 23

III. ÚS 2509/08

K faxovému podání kasační stížnosti ve správním soudnictví
K odmítnutí včas podané kasační stížnosti jako opožděné

Právo na přístup k soudu je základem ústavně zaručeného práva na soudní ochranu, garantovaného čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod, a proto je třeba skutkové podklady pro použití zákonem stanovených podmínek toto právo regulujících zkoumat vždy velmi obezřetně a pečlivě. Zároveň třeba aplikovaná zákonná ustanovení, a to včetně ustanovení upravujících lhůty k podání opravných prostředků, vykládat tak, aby případné nedostatky či pochybení ze strany soudu nemohly být přičítány k tíži účastníků řízení.

Nález

Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu Jana Musila a soudců Pavla Holländera a Vladimíra Kůrky - ze dne 11. února 2009 sp. zn. III. ÚS 2509/08 ve věci ústavní stížnosti O. K. proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2007 sp. zn. 3 Ads 2/2007, jímž byla jako opožděná odmítnuta stěžovatelova kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. 11. 2006 sp. zn. 10 Ca 139/2006 o zamítnutí stěžovatelovy správní žaloby, jíž stěžovatel napadl rozhodnutí o svém propuštění ze služebního poměru příslušníka Policie České republiky, za účasti Policie České republiky, Správy Jihočeského kraje České Budějovice, jako vedlejšího účastníka řízení.

Výrok

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2007 sp. zn. 3Ads 2/2007 se zrušuje.

Odůvodnění

Stěžovatel svou včas podanou ústavní stížností napadá, s tvrzením porušení práva na soudní ochranu [čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod] a porušení čl. 90 Ústavy, v záhlaví označené rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, jímž byla jako opožděná odmítnuta jeho kasační stížnost proti rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 10 Ca 139/2006.

Z obsahu spisu Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 10Ca 139/2006 bylo zjištěno, že dne 3. 5. 2006 bylo ředitelem Policie České republiky, Okresního ředitelství České Budějovice, vydáno rozhodnutí č. ORCB-800/2006, jímž byl stěžovatel propuštěn ze služebního poměru příslušníka Policie České republiky. Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel odvolání, o němž jako odvolací orgán rozhodl ředitel Policie České republiky, Správy Jihočeského kraje, dne 13. 7. 2006 pod číslem ŘS-961/2006 tak, že prvostupňové rozhodnutí potvrdil. Toto rozhodnutí odvolacího orgánu napadl stěžovatel správní žalobou, o níž rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 8. 11. 2006 sp. zn. 10 Ca 139/2006 tak, že žalobu stěžovatele zamítl. Proti tomuto rozsudku, který byl právnímu zástupci stěžovatele doručen dne 20. 11. 2006, podal stěžovatel kasační stížnost, kterou nejprve zasílal prostřednictvím faxu, podle údaje na něm vyznačeném poprvé dne 4. 12. 2006 ve 23.35 hod., podruhé ve 23.40 hod. O této bylo rozhodnuto ústavní stížností napadeným usnesením tak, že kasační stížnost byla jako opožděná odmítnuta. Nejvyšší

Nahrávám...
Nahrávám...