dnes je 29.2.2024

Input:

Nový mezinárodní standard ISO 37002:2021 pro interní oznamování a Whistleblowing management systémy

6.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

0.5
Nový mezinárodní standard ISO 37002:2021 pro interní oznamování a Whistleblowing management systémy

JUDr. Pavel Koukal

V návaznosti na novou a plně certifikovatelnou normu ISO 37301:2021 (Compliance management systems — Requirements with guidance for use), která byla publikována v dubnu tohoto roku, byl 27. července zveřejněn Mezinárodní organizací pro standardizaci (International Organization for Standardization, ISO) i nový globální ISO standard pro interní oznamování a Whistleblowing management systémy (WMS).

Norma ISO 37002:2021 (Whistleblowing management systems – Guidelines) přitom představuje nejen významné doplnění stávajících mezinárodních ISO standardů v širší skupině "Governance and Ethics", ale současně je i velmi inspirujícím a praktickým návodem k zavádění interních systémů pro oznamování protiprávního jednání ve smyslu požadavků nové evropské právní úpravy whistleblowingu.

Tuto novou úpravu budou po 17. prosinci 2021 vedle unijní směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, tvořit i jednotlivé transpoziční (vnitrostátní) právní předpisy členských států EU, včetně připravovaného českého zákona o ochraně oznamovatelů. V tomto směru je podstatné, že unijní směrnice a na ni navazující národní zákony sice stanoví pro dotčené subjekty řadu právních povinností spojených se zaváděním interních kanálů pro oznamování (vnitřních oznamovacích systémů) a opatřeními na ochranu oznamovatelů, ale neurčují již, jakým konkrétním způsobem mají být tyto povinnosti plněny a realizovány.

A právě v tomto směru se jeví nový ISO standard jako neobyčejně významný a pro dotčené povinné subjekty (organizace) působící v Evropské unii i zcela zásadní dokument. Pokyny v něm obsažené totiž mohou nejen pomoci při zavádění či zdokonalování vnitřního oznamovacího systému v rámci organizace, ale zejména jsou způsobilé zajistit, aby interní zásady a postupy v oblasti whistleblowingu systémově umožňovaly plnit i příslušné právní povinnosti. V tomto smyslu tak bude ISO 37002:2021 z hlediska plnění požadavků unijních i transpozičních právních předpisů bezesporu představovat klíčový zdroj tzv. best practice.

Platí přitom, že norma ISO 37002 se stejně jako předchozí ISO 37301 týká standardů spojených výhradně se zaváděním či existencí příslušného management systému a nemá tedy smysl její požadavky ověřovat pouze ve vztahu k nahodilým a nesystémovým opatřením v rámci organizace. V tomto směru si ISO 37002:2021 klade za cíl poskytnout komplexní pokyny pro implementaci, správu, hodnocení, udržování a zlepšování robustních a efektivních whistleblowing management systémů, přičemž tyto pokyny jsou použitelné pro všechny organizace v soukromém i veřejném sektoru, a to bez ohledu na jejich právní formu, velikost a náplň činnosti.

ISO 37002:2021 jako integrovaná norma

Další strategickou výhodou nového standardu ISO 37002:2021 je skutečnost, že se jedná o ISO normu, která byla vytvořena v souladu se standardizovaným způsobem High Level Structure (HLS), a lze ji tedy integrovat k již zavedeným či právě zaváděným jiným ISO standardům managementu, a to jak ve smyslu managementu kvality (ISO 9001:2015), tak i v kontextu již zmiňované zvláštní skupiny standardů určených pro "Governance and Ethics". Cílem této standardizace je tak posílit kompatibilitu mezi různými standardy systému managementu, aby se usnadnila jejich integrace a implementace dotčenými organizacemi. V tomto směru HLS poskytuje rámec, který zajišťuje konformní výstup procesu vývoje norem ISO, což je jinak poměrně obtížný a složitý proces.

Zdánlivou nevýhodou je, že nová ISO norma pro Whistleblowing management systémy není normou typu A a implementaci a shodu implementace systému tedy nelze ověřit (certifikovat) v rámci auditního řízení. Tato skutečnost je však plně kompenzována tím, že jde o integrovanou ISO normu a že vnitřní oznamovací

Nahrávám...
Nahrávám...