dnes je 12.7.2024

Input:

Podmínky pro určení a výkon činnosti příslušné osoby

19.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2
Podmínky pro určení a výkon činnosti příslušné osoby

JUDr. Pavel Koukal

Pokud jde o podmínky pro určení a výkon činnosti příslušné osoby, tak zákon v tomto směru nestanoví žádné zvláštní podmínky týkající se požadovaného vzdělání, odbornosti anebo délky potřebné předchozí praxe.

Příslušnou osobou tak může být podle§ 10 odst. 1 ZOCH jakákoli fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá (tj. starší 18 let) a plně svéprávná. Žádnou jinou podmínku pro určení příslušné osoby a výkon její činnosti zákon výslovně nestanoví.

Důvodová zpráva však v této souvislosti doplňuje, že by povinný subjekt měl nadto zkoumat i odborné a morální předpoklady příslušné osoby k plnění povinností podle zákona, a to s ohledem na jeho odpovědnost za zajištění fungování vnitřního oznamovacího systému. Bez určení odborně a morálně způsobilé příslušné osoby totiž nemůže povinný subjekt zajistit, aby vnitřní oznamovací systém působil jako důvěryhodný.

Ustanovení § 10 odst. 2 ZOCH vymezuje bezúhonnost pro účely tohoto zákona tak, že za bezúhonnou osobu se považuje osoba, která nebyla:

  • pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, za který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby více než 2 roky, nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, ledaže její odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena; nebo

  • v posledních 5 letech pravomocně uznána vinnou z přestupku podle § 24 odst. 1 ZOCH.

Z toho vyplývá, že bezúhonnost je vyžadována nejen ve smyslu dosavadní trestní bezúhonnosti, ale současně i ve vztahu k jakémukoli z přestupků příslušných osob upravených v § 24 ZOCH.

Pokud jde o prokazování trestní bezúhonnosti, tak ta je upravena obdobně jako v jiných právních předpisech. Bezúhonnost se osvědčuje výpisem z rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Osoba, která není státním občanem České republiky, osvědčuje bezúhonnost též obdobným dokladem, který

Nahrávám...
Nahrávám...