dnes je 12.7.2024

Input:

Postup při vyhodnocení oznámení jako důvodného

25.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2
Postup při vyhodnocení oznámení jako důvodného

JUDr. Pavel Koukal

V návaznosti na výchozí posouzení, zda podané oznámení splňuje zákonné podmínky, a zda tedy jde skutečně o oznámení podle zákona, postupuje příslušná osoba ve směru další interní investigace a na základě konkrétních zjištění následně vyhodnotí, zda oznámení je důvodné, či nikoliv.

Vyhodnocení oznámení jako důvodného přitom spočívá v tom, že je možné učinit odůvodněný závěr, že skutečně došlo k oznámenému protiprávnímu jednání nebo že je zde dáno důvodné podezření na spáchání tohoto protiprávního jednání.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba ve smyslu ustanovení § 12 odst. 5 ZOCH povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Tento návrh opatření musí být vždy konkrétní a odůvodněný, a to včetně upozornění na rizika, která by byla spojena s nepřijetím nezbytných opatření.

Jedinou výjimku zde bude tvořit spíše teoretická situace, kdy by navržení takového opatření znamenalo prozrazení totožnosti oznamovatele. Zákon v tomto směru předpokládá, že v takovém případě je nutné upřednostnit ochranu totožnosti oznamovatele, což lze prolomit jen tím, že by ten s takovým postupem a za plného porozumění rizikům s tím spojeným souhlasil.

Opatřeními k předejití nebo nápravě zjištěného protiprávního stavu se dle důvodové zprávy rozumějí jakékoli úkony povinného subjektu, kterými odstraní nežádoucí protiprávní stav. Může se tak jednat o podání trestního oznámení nebo oznámení o přestupku či jiném protiprávním jednání orgánům veřejné moci, odstranění závadného stavu (např. odstranění způsobené škody, zrušení nebo změnu dotčeného interního postupu či interní směrnice) anebo uvedení do předešlého stavu.

V tomto směru je zásadní, že jde o právní povinnost příslušné osoby, která jí automaticky vzniká v každém jednotlivém případě vyhodnocení oznámení jakožto oznámení důvodného. Na druhou stranu konkrétní rozsah a náplň navržených opatření je vždy v působnosti příslušné osoby, přičemž obecně

Nahrávám...
Nahrávám...