dnes je 12.7.2024

Input:

Postup příslušné osoby po podání oznámení

21.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2
Postup příslušné osoby po podání oznámení

JUDr. Pavel Koukal

§ 12 ZOCH

(1) Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

(2) O přijetí oznámení podle odstavce 1 je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže:

a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo

b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

(3) Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Odstavec 2 se použije obdobně.

(4) Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

(5) Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, který tuto příslušnou osobu určil. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele. Odstavec 2 se použije obdobně.

(6) Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Pokud jde o konkrétní postup a povinnosti příslušné osoby po podání oznámení, tak tyto jsou primárně upraveny v ustanovení § 12 ZOCH. Další související povinnosti příslušné osoby upravují ustanovení § 19 (zaznamenávání ústně podaných oznámení), § 20 (zákaz poskytnutí údajů) a konečně § 21 (evidence a uchovávání oznámení).

Postup příslušné osoby po podání oznámení zahrnuje ve smyslu ustanovení § 12 ZOCHH následující dílčí kroky:

  • přijetí oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému;

  • písemné vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámení, a to ve lhůtě do 7 dnů ode dne jeho přijetí;

  • posouzení důvodnosti oznámení v rámci tzv. interní investigace;

  • písemné vyrozumění oznamovatele o výsledcích posouzení oznámení, a to do 30 dnů ode dne přijetí oznámení, popř. v prodloužené lhůtě, pokud jde o případy skutkově nebo právně složité (maximálně však ve lhůtě 90 dnů ode dne přijetí oznámení), a to tak, že:

a) v případě, kdy příslušná osoba při posuzování důvodnosti zjistí, že nejde o oznámení podle zákona, tak o tom bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele,

b) v případě, že oznámení není vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci,

c) v případě, kdy je oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu;

pokud

Nahrávám...
Nahrávám...