dnes je 18.4.2024

Input:

Povinné subjekty

11.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1
Povinné subjekty

JUDr. Pavel Koukal

§ 8 odst. 1 ZOCH

(1) Vnitřní oznamovací systém zavede povinný subjekt, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí:

a) veřejný zadavatel podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek, s výjimkou:

1. obce s méně než 10 000 obyvateli,

2. právnické osoby zaměstnávající k 1. lednu příslušného kalendářního roku v průměru méně než 50 zaměstnanců, založené nebo zřízené za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a nemající průmyslovou nebo obchodní povahu, pokud kraj nebo obec ji převážně financují, uplatňují v ní rozhodující vliv, jmenují nebo odvolávají většinu osob, které jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu, anebo v ní mají přímo nebo nepřímo podíl větší než 25 %,

b) zaměstnavatel zaměstnávající k 1. lednu příslušného kalendářního roku nejméně 50 zaměstnanců, není-li povinnou osobou podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

c) orgán veřejné moci vykonávající působnost v oblasti správy daně z příjmů právnických osob nebo správy odvodu za porušení rozpočtové kázně,

d) orgán veřejné moci vykonávající působnost a osoba vykonávající činnost v: 

1. oblasti civilního letectví podle zákona upravujícího civilní letectví,

2. oblasti námořní dopravy podle § 12i, 12o nebo 13d zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, nebo

3. odvětví ropy a zemního plynu v pobřežním moři podle zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři a

e) zaměstnavatel, který není povinnou osobou podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, pokud je:

1. osobou podle § 135 odst. 1 písm. i), p), u), x), za), zc) a zd) ZPKT,

2. osobou podle § 534 písm. a) až d) ZISF,

3. ústřední protistranou nebo registrem obchodních údajů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů),

4. vázaným zástupcem oprávněným ke zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení podle zákona o spotřebitelském úvěru,

5. pojišťovnou nebo zajišťovnou,

6. osobou oprávněnou ke zprostředkování pojištění nebo zajištění podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění, nebo

7. institucí se sídlem v České republice podle zákona upravujícího činnost institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění.

Zákon ve svém ustanovení § 8 odst. 1 ZOCH vymezuje okruh subjektů (organizací), které mají povinnost zavést vnitřní oznamovací systém a plnit další povinnosti s tím spojené, a tyto označuje jako povinné subjekty. Dalšími povinnostmi se přitom rozumí zejména splnění úkolů spojených s konkrétními postupy pro interní oznamování a pro přijímání následných opatření.

V zákoně není výslovně stanovena povinnost, aby k zavedení vnitřního oznamovacího systému došlo po "konzultaci a dohodě se sociálními partnery", jak vyplývá z čl. 8 odst. 1 směrnice. Sociálním partnerem je přitom třeba v kontextu povinného subjektu chápat zejména odborovou organizaci, se kterou je třeba vždy projednat taxativně stanovené otázky podle § 287 ZP za použití § 280 ZP. Za situace, kdy zavedení vnitřního oznamovacího systému nelze podřadit pod žádný z těchto

Nahrávám...
Nahrávám...