dnes je 24.7.2024

Input:

Právo na přiměřené zadostiučinění a přenesení důkazního břemene

29.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.2
Právo na přiměřené zadostiučinění a přenesení důkazního břemene

JUDr. Pavel Koukal

§ 5 ZOCH

Ten, kdo nesmí být vystaven odvetnému opatření, má právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li mu odvetným opatřením způsobena nemajetková újma. Ustanovení jiných právních předpisů o zvláštních podmínkách pro uplatnění práva na přiměřené zadostiučinění tím nejsou dotčena.

Dalším nástrojem ochrany oznamovatele a s ním spojených dalších osob, který bezprostředně navazuje na zákaz odvetných opatření, je právo na přiměřené zadostiučinění podle § 5 ZOCH.

Podle tohoto zákonného ustanovení má ten, kdo nesmí být vystaven odvetnému opatření (§ 4 odst. 2 ZOCH), právo na přiměřené zadostiučinění, pokud mu byla odvetným opatřením způsobena nemajetková újma. Tím nejsou dotčena ustanovení jiných právních předpisů o zvláštních podmínkách pro uplatnění práva na přiměřené zadostiučinění, například podle § 31a zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Jak v této souvislosti mj. zdůrazňuje i důvodová zpráva, v tomto případě se jedná o soukromoprávní odpovědnost původce odvetného opatření za nemajetkovou újmu, kterou je ve smyslu směrnice třeba považovat za odrazující a přiměřenou sankci. Platí přitom, že stanovení výše přiměřeného zadostiučinění v penězích bude samozřejmě vždy závislé na okolnosti daného individuálního případu a o jeho výši bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud, samozřejmě se zajištěním práva na odvolání a další opravné prostředky.

Přenesení důkazního břemene na žalovaný povinný subjekt v případě sporu

Velmi významným procesním nástrojem ochrany oznamovatele je přenesení důkazního břemene na žalovaný povinný subjekt v případě sporu mezi oznamovatelem a tímto povinným subjektem, který je upraven v novelizovaném ustanovení § 133a odst. 2 OSŘ. Šlo přitom o novelizaci, která byla součástí souvisejícího, tzv. změnového zákona k zákonu o ochraně oznamovatelů.

Podle této úpravy platí, že pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že byl ze strany žalovaného vystaven odvetnému opatření proto, že je

Nahrávám...
Nahrávám...