dnes je 12.7.2024

Input:

Přestupky podle zákona o ochraně oznamovatelů

2.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.2
Přestupky podle zákona o ochraně oznamovatelů

JUDr. Pavel Koukal

Přestupky za porušení povinností podle zákona o ochraně oznamovatelů, které jsou upraveny v ustanoveních § 23 až § 27 ZOCH, jsou v zásadě rozděleny podle konkrétního nebo speciálního subjektu, který se může takového přestupku dopustit, a to na:

  • přestupek vědomě nepravdivého oznámení: podle § 23 ZOCH, jehož se může dopustit jen oznamující osoba;

  • přestupky příslušných osob: podle § 24 ZOCH, jichž se může dopustit jen příslušná osoba určená povinným subjektem;

  • přestupky pověřených zaměstnanců: podle § 25 ZOCH, jichž se mohou dopustit jen pověření zaměstnanci určení Ministerstvem;

  • přestupky povinných subjektů: podle § 26 ZOCH, jichž se mohou dopustit jen povinné subjekty, a

  • přestupky dalších osob: podle § 27 ZOCH, jichž se mohou dopustit i další osoby, byť nemají zvláštní postavení v rámci vnitřního oznamovacího systému nebo Ministerstva.

Pokud jde o maximální výši sazby pokut za přestupky podle zákona, ty jsou odstupňovány podle významu a závažnosti porušované povinnosti i podle osoby pachatele, když nejvyšší sazby pokut jsou u přestupků povinných subjektů podle § 26 ZOCH a u přestupků tzv. dalších osob podle § 27 ZOCH.

Přestupek vědomě nepravdivého oznámení

Přestupek vědomě nepravdivého oznámení je v ustanovení § 23 ZOCH upraven za tím účelem, aby se zabránilo zneužívání ochrany poskytované oznamovatelům. Může se ho přitom dopustit pouze fyzická osoba, protože pouze ta může být oznamovatelem podle zákona, a je tak dána i zvláštní povaha subjektu přestupku.

Přestupku se fyzická osoba dopustí tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 ZOCH, tj. podá oznámení, aniž by měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích. Ke spáchání přestupku postačí zavinění ve formě vědomé nedbalosti.

Za přestupek vědomě nepravdivého oznámení lze uložit pokutu do 50 000 Kč, takže horní hranice pokuty je vyšší než v případě obecné skutkové podstaty přestupku nepravdivého obvinění z přestupku podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Přestupky příslušných osob

Přestupky příslušných osob jsou upraveny v ustanovení § 24 ZOCH za případná porušení jejich hlavních povinností podle zákona. V tomto směru je základem právní úpravy těchto přestupků zvýšený zájem jak na dodržování povinností příslušné osoby spočívajících v řádném posouzení důvodnosti a vyrozumívání Oznamovatele, tak i jeho povinností mlčenlivosti a ochrany totožnosti oznamovatele a dalších chráněných osob.

Příslušná osoba se dopustí přestupku tím, že:

a) v rozporu s § 10 odst. 6 neoznámí, že přestala splňovat podmínku bezúhonnosti,

b) v rozporu s § 11 odst. 1 písm. a) odepře přijetí oznámení nebo neposoudí jeho důvodnost,

c) nevyrozumí oznamovatele o výsledku posouzení oznámení podle § 12 odst. 3 ve stanovené lhůtě,

d) v rozporu s § 20 odst. 1 poskytne informaci, která by mohla zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, nebo

e) v rozporu s § 20 odst. 2 poskytne informaci o totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) bez jejich písemného souhlasu.

Za přestupek podle § 24 odst. 1 písm. a) a c) lze uložit pokutu do 20 000 Kč, za přestupek podle § 24 odst. 1 písm. b), d) a e) pokutu do 50 000 Kč a konečně za přestupek podle § 24 odst. 1 písm. d) a e) spáchaný úmyslně lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

Přestupky pověřených zaměstnanců

Přestupky pověřených zaměstnanců, které jsou upraveny v ustanovení § 25 ZOCH, jsou postaveny na obdobném základě jako přestupky příslušných osob podle § 24 ZOCH.

Pověřený zaměstnanec se tak dopustí přestupku tím, že:

a) v rozporu s § 16 odst. 1 odepře přijetí oznámení,

b) v rozporu s § 17 odst. 1 neposoudí oznámení,

c) nevyrozumí oznamovatele o výsledku posouzení oznámení podle § 17 odst. 1 ve stanovené lhůtě,

d) v rozporu s § 20 odst. 1 poskytne informaci, která by mohla zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, nebo

e) v rozporu s § 20 odst. 2 poskytne informaci o totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) bez jejich písemného souhlasu.

Za přestupky podle § 25 ZOCH lze odstupňovaně, podle jednotlivých skutkových podstat, uložit pokutu v maximální výši do 20 000 Kč, resp. do 50 000 Kč a jen v případě přestupků podle § 25 odst. 1 písm. d) a e) spáchaných úmyslně lze uložit pokutu až do 100 000 Kč.

Přestupky povinných subjektů

Přestupky povinných subjektů jsou společně upraveny v ustanovení § 26 ZOCH. Jedná se přitom o skupinu přestupků,

Nahrávám...
Nahrávám...