dnes je 12.7.2024

Input:

Řešení sporů ze spotřebitelských smluv

2.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.5
Řešení sporů ze spotřebitelských smluv

JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Mgr. Radana Burešová

Vzhledem k tomu, že se jedná o specifickou oblast smluvních vztahů, nemusí spotřebitel volit pouze z klasických způsobů ochrany práva, ale může využít i mimosoudní řešení sporů. Spotřebitel tak může využít klasické civilní soudní řízení. Má-li podezření, že podnikatel svým jednáním naplnil znaky trestného činu (lichva, podvod apod.), může podat trestní oznámení. Krom toho může využít řady institucí či organizací založených na ochranu spotřebitelských práv.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Zákon o ochraně spotřebitele upravuje tzv. mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, zvané též ADR (z angl. alternative dispute resolution), které bylo zavedeno k provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů).

Toto řízení má několik výhod. Je méně nákladné, a to po finanční i časové stránce, jelikož je bezplatné a je stanovena lhůta pro jeho skončení.

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených:

a) v oblasti zdravotních služeb,

b) v oblasti služeb obecného zájmu nehospodářské povahy (tj. u služeb poskytovaných bezúplatně státem nebo jeho jménem),

c) s veřejnými poskytovateli dalšího nebo vysokoškolského vzdělávání.

Tento institut nelze použít ve sporu mezi podnikateli nebo v případě, že podnikatel uplatňuje nároky vůči spotřebiteli.

Subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

Ze zákona jsou k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů příslušné zejména Česká obchodní inspekce, a dále ve stanovených oblastech:

1) finanční arbitr v oblasti finančních služeb,

2) Český telekomunikační úřad v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb,

3) Energetický regulační úřad v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství.

Mimoto v oblasti ADR působí subjekty pověřené Ministerstvem průmyslu a obchodu, např. Česká advokátní komora, pokud jde o spor spotřebitele s advokátem. Ministerstvo vede seznam všech subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v ČR .

Subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vystupují jako zprostředkovatelé jednání mezi spotřebitelem a podnikatelem.

Postup mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obecně upraven v zákoně o ochraně spotřebitele, přičemž zvláštní zákony (např. zákon o finančním arbitrovi) mohou obsahovat zvláštní pravidla.

Subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou povinny zveřejnit na svých internetových stránkách podrobné informace o svém postupu při řešení spotřebitelských sporů.

Obecně se mimosoudní řešení spotřebitelských sporů zahajuje na návrh spotřebitele, který musí splňovat náležitosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele nebo zvláštním zákonem. Součástí návrhu je prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Spotřebitel musí rovněž doložit, že se mu nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti.

Strany sporu nemusí být právně zastoupeny, mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno, ale každá ze stran nese své náklady.

O řešení sporu má být rozhodnuto do 90 dnů, přičemž tuto lhůtu lze prodloužit, opět nejvýše o 90 dnů. V ideálním případě řízení končí dohodou stran. Spotřebitel může řízení rovněž ukončit jednostranným prohlášením o ukončení účasti na řešení sporu. Podnikatel tak učinit nemůže.

V případě tzv. přeshraničních sporů mohou

Nahrávám...
Nahrávám...