dnes je 18.4.2024

Input:

Souhlas se zpracováním údajů dětí na letních táborech

8.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.92
Souhlas se zpracováním údajů dětí na letních táborech

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Dotaz:

Máme tábor, kde samozřejmě shromažďujeme informace z přihlášek o dětech, ale tato data víceméně nijak jinak než jako prezenci a kontakt v případě nějaké nečekané události nevyužíváme. Ale i tak bychom rádi měli nějaký souhlas od rodičů dětí, že s tím souhlasí – je takový souhlas potřeba? Na stránky dáváme fotky z tábora, to by také mělo být odsouhlaseno? Jak by měl takový souhlas vypadat?


Odpověď:

V dotazu bohužel neuvádíte, jaké osobní údaje dětí konkrétně zpracováváte. Obvykle však v souvislosti s pobyty dětí bývají organizátorům předávány následující údaje: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo nebo datum narození, adresa, jméno a příjmení rodičů a jejich adresa, tel. číslo (příp. e-mailová adresa) rodiče pro případ neodkladné situace, zdravotní pojišťovna dítěte, popř. údaje o zdravotním stavu dítěte a lécích, které užívá. Během tábora bývají často pořizovány fotografie (zachycení podoby), jak zmiňujete.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) umožňuje jen využívání osobních údajů, které jsou nezbytně nutné a jen k legitimním účelům. Z tohoto důvodu není vhodné vyžadovat informaci o rodném čísle dítěte nebo jeho rodičů ani o zaměstnání rodičů. Za zvážení stojí i to, zda případně skutečně potřebujete znát celé datum narození dítěte, zda např. nepostačuje jen rok narození, popř. věk dítěte (např. pro zařazení do oddílu, kvůli uplatňování příp. slev u dopravců a v muzeích apod.).

GDPR ve svém článku 6 obsahuje právní důvody zpracování osobních údajů. Jedním z nich je i souhlas subjektu osobních údajů, kterého lze využít v případě, že nelze použít jiný z důvodů uvedených v GDPR.

Vždy však platí, že dané osobní údaje lze použít výhradě k účelu, za jakým byly získány, a to jen v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.

Z Vašeho dotazu nevyplývá, jakou formou je uzavírána smlouva o pobytu dětí a jaké přesně obsahuje povinnosti. Nicméně lze mít za to, že alespoň užití jména a příjmení dítěte, data narození, adresy, jména a příjmení rodičů, resp. zákonného zástupce a jejich adresy spadá pod právní důvod zpracování uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (zpracování nezbytné pro plnění smlouvy) a není k němu třeba udělení souhlasu. Do stejné kategorie by mohlo spadat i použití tel. čísla, popř. e-mailové adresy v případě, kdy je nutno rodiče neprodleně informovat o nastalé situaci (pokud je smlouva uzavírána písemně, doporučuji tam tuto záležitost výslovně ošetřit).

Údaje související se zdravotním stavem dítěte patří mezi osobní údaje, dříve označované jako citlivé. Dnes jsou upraveny v článku 9 GDPR jako "zvláštní kategorie osobních údajů" a mohou být používány ("zpracovávány") jen ve zvláště uvedených případech (čl. 9 odst. 2 GDPR). Ve Vašem případě přicházejí v úvahu v zásadě dva: buď dítě (popř. jeho zákonný zástupce, viz níže) udělí výslovný souhlas, nebo – i bez souhlasu – bude zpracování nutné pro ochranu životně důležitých zájmů dítěte nebo jiné fyzické osoby, pokud dítě (popř. jeho zákonný zástupce) není fyzicky schopno udělit souhlas.

Druhý jmenovaný případ je nutno vykládat restriktivně – jedná se skutečně jen o případy, kdy je dítě v ohrožení života a je např. v bezvědomí, takže není schopno udělit souhlas (k udělení souhlasu dítětem viz níže), resp. nemůžete zastihnout zákonného zástupce, aby souhlas udělil.

Je tedy zřejmé, že pro zpracování údajů o zdravotním stavu dítěte (např. pro jejich shromažďování, popř. jejich předání lékaři), bude-li to nutné, potřebujete souhlas.

V případě nezletilých (dětí) je problematika udělení souhlasu poněkud komplikovaná. Podle § 31 NOZ platí, že pokud nenabyly plné

Nahrávám...
Nahrávám...