dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor - Informace pro oznamovatele protiprávního jednání

6.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.18
Vzor – Informace pro oznamovatele protiprávního jednání

JUDr. Pavel Koukal

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání
oznámeného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

Úvodní informace

Společnost [...] vede vnitřní oznamovací systém a zajišťuje ochranu oznamovatelů na základě právních povinností uložených společnosti jako tzv. povinnému subjektu podle zákona o ochraně oznamovatelů (dále také jen "ZOCH").

K zajištění plnění povinností podle zákona o ochraně oznamovatelů byla společností vydána závazná interní směrnice o vnitřním oznamovacím systému a ochraně oznamovatelů u společnosti [...] (dále také jen "interní směrnice").

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti [...] lze při splnění stanovených podmínek podat k tomu oprávněnou fyzickou osobou (dále také jen "oznamovatel") oznámení o protiprávním jednání, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s vykonávanou prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost (dále také jen "oznámení").

Jaká oznámení o protiprávním jednání lze podat

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti [...] lze podat oznámení, která:

obsahují informace o možném protiprávním jednání, k němž došlo nebo má dojít u společnosti [...], pro niž oznamovatel vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti (v pracovním kontextu), a která:

a) mají znaky trestného činu,

b) mají znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c) porušují zákon o ochraně oznamovatelů nebo

d) porušují jiný právní předpis České republiky nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

 • daně z příjmů právnických osob,

 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

 • ochrany spotřebitele,

 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

 • ochrany životního prostředí,

 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

 • ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo

 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Kdo může oznámení o protiprávním jednání podat

Oznamovatelem, který může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u společnosti [...], je každá fyzická osoba, která vykonává nebo vykonávala pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost a oznámení podává v tomto pracovním kontextu jako:

a) zaměstnanec/zaměstnankyně, který/která pro společnost vykonává práci v pracovním poměru anebo na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce;

b) bývalý zaměstnanec/bývalá zaměstnankyně společnosti;

c) uchazeč/uchazečka o zaměstnání u společnosti;

d) osoba, která vykonává nebo vykonávala u společnosti odbornou praxi nebo stáž;

e) osoba, která je nebo byla společníkem společnosti;

f) osoba, která je členem statutárního nebo jiného orgánu společnosti;

g) osoba, která buď přímo, anebo nepřímo vykonává či vykonávala pro společnost externí dodavatelskou činnost na základě smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Fyzická osoba má právo na ochranu oznamovatele podle zákona o ochraně oznamovatelů a dle interní směrnice, pokud:

 • jsou splněny shora uvedené podmínky a současně pokud

 • má tato osoba oprávněné důvody se domnívat, že jí oznámené informace byly v době oznámení pravdivé a že oznámení bylo nezbytné pro odhalení shora uvedeného protiprávního jednání.

Zákonem o ochraně oznamovatelů ani touto interní směrnicí není dotčena zákonná povinnost oznámit přímo orgánům činným v trestním řízení ty spáchané trestné činy, které jsou taxativně uvedeny v ustanovení § 368 TZ a spadají pod tzv. oznamovací povinnost (např. vražda, těžké ublížení na zdraví aj.).

Možné způsoby podání oznámení o protiprávním jednání

Oznámení o protiprávním jednání lze prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u společnosti [...] podat v souladu s požadavky zákona o ochraně oznamovatelů následujícími způsoby:

a) písemně v elektronické podobě [...];

b) písemně v listinné podobě zaslané jako listovní zásilka na poštovní adresu společnosti:

Nahrávám...
Nahrávám...