dnes je 12.7.2024

Input:

Vzor - Směrnice k ochraně osobních údajů a záznamy správce o činnostech zpracování osobních údajů podle GDPR

4.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.84
Vzor - Směrnice k ochraně osobních údajů a záznamy správce o činnostech zpracování osobních údajů podle GDPR

Mgr. Tomáš Vavro

Směrnice k ochraně osobních údajů
a záznamy správce o činnostech zpracování osobních údajů

podle čl. 12 ve spojení s čl. 30 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"):

I.
Informace o správci osobních údajů

Gymnázium Alfa

Horoměřická 12, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 123 45 546

(dále jen "Správce“)

II.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu Nařízení u Správce vykonává:

Pan / paní / společnost..................................................

Telefonický kontakt:........................................................

E-mailový kontakt:...........................................................

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být Správcem řádně a včas zapojen do veškerých záležitostí souvisejících se zpracováním a ochranou osobních údajů. Subjekty údajů se mohou obracet na výše uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle bodu č. 7 této směrnice. Pověřenec je při plnění svých úkolů povinen zachovávat mlčenlivost a dbát na důvěrnost informací, které mu budou zpřístupněny.

III.
Popis kategorií subjektů údajů, kategorií osobních údajů a účelů jejich zpracování

3.1 Uchazeči o zaměstnání u Správce

Kategorie osobních údajů: Identifikační a kontaktní údaje uchazečů o zaměstnání, další údaje poskytnuté uchazeči o zaměstnání v rámci jimi zaslaných životopisů a motivačních dopisů.

Účel zpracování osobních údajů: Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, účast ve výběrovém řízení, předsmluvní jednání o uzavření pracovní smlouvy / dohody o provedení práce / dohody o pracovní činnosti.

Právní základ zpracování osobních údajů: Souhlas uchazeče o zaměstnání a jednání o uzavření pracovní smlouvy (resp. dohody).

3.2 Zaměstnanci Správce

Kategorie osobních údajů: Identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců, údaje o zdravotním stavu, údaje o bankovním spojení, zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, fotografie, videozáznamy a projevy osobní povahy určené ke zveřejnění, např. na webových stránkách a na sociálních sítích Správce (za předpokladu udělení osobitého souhlasu).

Účel zpracování osobních údajů: Uzavření pracovní smlouvy / dohody o provedení práce / dohody o pracovní činnosti a plnění povinností Správce (zaměstnavatele) vyplývajících z pracovní smlouvy (resp. dohody) a obecně závazných právních předpisů, prezentace fotografií a videozáznamů ze školních akcií, jakož i projevů osobní povahy vytvořených zaměstnanci v rámci webových stránek a sociálních sítí Správce (za předpokladu udělení osobitého souhlasu).

Právní základ zpracování osobních údajů: Plnění pracovní smlouvy (resp. dohody) a zákonem stanovené povinnosti, např. registrační a oznamovací povinnosti vůči příslušným úřadům. Dochází-li ke zveřejnění fotografií, videozáznamů a projevů osobní povahy na webových stránkách a sociálních sítích Správce, právním základem zpracování těchto osobních údajů je souhlas subjektu údajů.

3.3 Uchazeči o vzdělávání

Kategorie osobních údajů: Identifikační, kontaktní a další údaje uchazečů o vzdělávání v rozsahu tiskopisů a souvisejících dokladů určených prováděcími právními předpisy.

Účel zpracování osobních údajů: Přijímání, evidence a vyhodnocování přihlášek a přijímacích zkoušek ke studiu u Správce, včetně jejich dalšího zpracování a archivace v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Právní základ zpracování osobních údajů: Zákonem stanovené povinnosti v souvislosti s přijímáním uchazečů o vzdělávání.

3.4 Žáci

Kategorie osobních údajů: Identifikační, kontaktní a další údaje žáků podle ust. § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "ŠZ"), údaje o prospěchu a chování žáků, údaje o zdravotním stavu a zvláštních dietních potřebách žáků, fotografie, videozáznamy a projevy osobní povahy určené ke zveřejnění, např. na webových stránkách a na sociálních sítích Správce nebo výstavách (za předpokladu udělení osobitého souhlasu).

Účel zpracování osobních údajů: Plnění povinností Správce (školy) vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména ze školského zákona, prezentace fotografií a videozáznamů ze školních akcií, jakož i projevů osobní povahy vytvořených žáky v rámci webových stránek, sociálních sítí Správce či výstav (za předpokladu udělení osobitého souhlasu), účast v soutěžích (za předpokladu udělení osobitého souhlasu).

Právní základ zpracování osobních údajů: Zákonem stanovené povinnosti, např. povinnost přijímat a evidovat přihlášky ke vzdělávání, povinnost zřídit a vést školní matriku, evidenci úrazů, třídní knihy a další dokumentaci ve smyslu § 28 odst. 1 ŠZ, povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví a další. Dochází-li ke zveřejnění fotografií, videozáznamů a projevů osobní povahy na webových stránkách a sociálních sítích Správce, právním základem zpracování těchto osobních údajů je souhlas subjektu údajů.

3.5 Zákonní zástupci uchazečů o vzdělávání a žáků

Kategorie osobních údajů: Identifikační, kontaktní a další údaje zákonných zástupců žáků podle ust. § 28 odst. 2 ŠZ a jiných obecně závazných právních předpisů.

Účel zpracování osobních údajů: Plnění povinností Správce (školy) vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména ze školského zákona, evidence darů, účast v orgánech Správce.

Právní základ zpracování osobních údajů: Zákonem stanovené povinnosti (např. v souvislosti s podáváním přihlášek ke studiu), v osobitých případech plnění smlouvy (např. darovací) nebo souhlas subjektu údajů (např. evidence kontaktu pro případ nouze).

3.6 Osoby vstupující do monitorovaných prostor Správce

Kategorie osobních údajů: Videozáznamy zachycující podobu osob vstupujících do monitorovaných prostor Správce.

Účel zpracování osobních údajů: Zajištění ochrany majetku Správce, žáků a zaměstnanců Správce, který se nachází v monitorovaném prostoru, jakož i zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců Správce a třetích osob.

Právní základ zpracování osobních údajů: Oprávněný zájem Správce (ochrana majetku).

3.7 (Další kategorie osob a jejich osobních údajů, např. osob spolupracujících na kroužcích, externí lektoři apod.)

IV.
Popis kategorií příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny či předány, včetně příjemců ze třetích zemí nebo

Nahrávám...
Nahrávám...