dnes je 19.6.2024

Input:

Vzor - Smlouva o zpracování osobních údajů

9.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.41
Vzor – Smlouva o zpracování osobních údajů

Mgr. Tomáš Vavro

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená mezi:

Alfa, s. r. o.

se sídlem Horoměřická 12, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 123 45 546

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 12458

zastoupená Ing. Františkem Novákem, jednatelem

(dále jen "Správce“)

a

Beta, a. s.

se sídlem V Parku 2456/11, Praha 4, PSČ 148 00

IČO: 524 65 254

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

vložka 22548

zastoupená Mgr. Danielou Smutnou, předsedkyní představenstva

(dále jen "Zpracovatel“)

(dále společně jen "Smluvní strany")

Preambule

(A) Smluvní strany uzavřely dne 1. 6. 2018 smlouvu, na základě které se Zpracovatel zavázal poskytovat Správci služby spočívající ve vedení účetnictví (dále jen "Služby").

(B) Řádné poskytování Služeb vyžaduje mimo jiné i zpracování osobních údajů zákazníků a zaměstnanců Správce (dále jen "Osobní údaje“), které bude pro Správce provádět Zpracovatel.

S ohledem na výše uvedené Smluvní strany uzavírají v režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení") a ve spojení se zákonem o zpracování osobních údajů následující smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen "Smlouva“).

I.
Předmět Smlouvy

1.1 Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran při zpracování Osobních údajů, které Zpracovatel získá v souvislosti s poskytováním svých Služeb.

II.
Podmínky zpracování Osobních údajů

2.1 Účelem zpracování Osobních údajů je umožnění zaúčtování daňových dokladů a vedení personální a mzdové agendy Správce v souladu se smlouvou o poskytování Služeb a s obecně závaznými právními předpisy.

2.2 Osobní údaje zákazníků Správce budou zpracovány v rozsahu:

 • jméno, příjmení a titul,

 • poštovní adresa,

 • e-mailová adresa,

 • telefonní číslo,

 • údaje o bankovním spojení,

 • údaje o předmětu plnění Správce.

2.3 Osobní údaje zaměstnanců Správce budou zpracovány v rozsahu:

 • jméno, příjmení a titul,

 • datum narození,

 • rodné číslo,

 • poštovní adresa,

 • e-mailová adresa,

 • telefonní číslo,

 • údaje o zdravotní pojišťovně,

 • údaje o bankovním spojení.

2.4 Předmětem zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy nejsou citlivé údaje ve smyslu Nařízení.

2.5 Zpracováním Osobních údajů ve smyslu této Smlouvy se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků (např. specializovaného softwaru pro vedení účetnictví) v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování Služeb.

2.6 Osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování Služeb s tím, že ukončením smlouvy o poskytování Služeb bez dalšího zaniká i tato Smlouva. Ukončením této Smlouvy nezanikají povinnosti Zpracovatele týkající se bezpečnosti a ochrany Osobních údajů až do okamžiku jejich protokolární úplné likvidace či protokolárnímu předání jinému zpracovateli.

2.7 Smluvní strany se dohodly, že zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy bude bezplatné, přičemž Zpracovatel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s plněním této Smlouvy. Tím není dotčen nárok Zpracovatele na odměnu za poskytování Služeb.

III.
Povinnosti Smluvních stran

3.1 Správce je při plnění této Smlouvy povinen:

a) zajistit, že Osobní údaje budou zpracovány vždy v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů, že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování;

b) přijmout vhodná opatření, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů.

3.2 Zpracovatel je při plnění této Smlouvy povinen:

a) nezapojit do zpracování Osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Správce;

b) zpracovávat Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce, včetně v otázkách předání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci;

c) zohledňovat povahu zpracování Osobních údajů a být Správci nápomocen pro splnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu Nařízení;

d) zajistit, aby systémy

Nahrávám...
Nahrávám...