dnes je 24.7.2024

Input:

č. 2934/2013 Sb. NSS, Pobyt cizinců: povolení k zaměstnání; pracovní cesta

č. 2934/2013 Sb. NSS
Pobyt cizinců: povolení k zaměstnání; pracovní cesta
k § 92 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákonů č. 427/2010 Sb., č. 73/2011 Sb. a č. 367/2011 Sb.
k § 42 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Cizince pracujícího na základě povoleni k zaměstnání (§ 92 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) lze vyslat na pracovní cestu. Takový výkon práce mimo sjednané (a povolené) místo výkonu práce, nelze bez dalšího považovat za práci v rozporu s platným povolením k zaměstnání. Vyslání cizince na pracovní cestu ale musí být časově omezené (§ 42 zákoníku práce z roku 2006) a nesmí znamenat dlouhodobou (fakticky trvalou) změnu místa výkonu práce.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 7. 2013, čj. 9 As 48/2013-46)
Prejudikatura: č. 2579/2012 Sb. NSS.
Věc: Svitlana K. proti Policii České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, o správní vyhoštění, o kasační stížnosti žalované.

Policie České republiky, Krajské ředitelství Středočeského kraje, odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly pátrání a eskort Nymburk (správní orgán I. stupně), dne 9. 10. 2012 udělila žalobkyni správní vyhoštění s platností na dobu 1 roku.
Na základě odvolání žalobkyně žalovaná dne 23. 1. 2013 změnila rozhodnutí I. stupně tak, že zákaz vstupu se týká území členských států Evropské unie. Dále ve výroku, jímž se stanovuje doba k vycestování z území České republiky (30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí), žalovaná vypustila odkaz na § 128 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“). Ve zbylé části žalovaná rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdila.
Po skutkové stránce nebylo mezi stranami sporu o tom, že pobytovou kontrolou zaměřenou na výkon nelegální práce provedenou dne 29. 8. 2012 ve společnosti Lonza Biotec, s. r. o., Kouřim, bylo zjištěno, že žalobkyně uvedeného dne vykonávala u této firmy úklidové práce. Žalobkyně do protokolu o výpovědi účastnice řízení o správním vyhoštění uvedla, že do společnosti Lonza Biotec byla vyslána Družstvem Pohled, jehož je členkou a pracuje tam asi jeden rok. V té době žalobkyně disponovala platným povolením k zaměstnání, neboť rozhodnutím Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Pardubicích ze dne 14.10. 2011 jí bylo prodlouženo povolení k zaměstnání vydané dne 1.11. 2010, a to na dobu od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. V prodloužení povolení k zaměstnání byl jako místo výkonu práce uveden okres Pardubice a jako druh práce bylo uvedeno „Ostatní uklízeči a pomocníci“. Není tak sporu o tom, že žalobkyně v uvedené době vykonávala práci mimo místo výkonu práce uvedené v povolení k zaměstnání (v jiném okrese).
Předmětem sporu byla právní kvalifikace tohoto výkonu práce, tj. otázka, zda lze na tuto činnost nahlížet jako na práci bez povolení k zaměstnání, a jsou tak splněny podmínky pro vyhoštění ve smyslu § 119 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona o pobytu cizinců.
V žalobě proti rozhodnutí žalované žalobkyně zejména namítala, že na ni jako na členku družstva nebylo možné aplikovat zákon o zaměstnanosti, neboť její vztah k družstvu nebyl
Nahrávám...
Nahrávám...