dnes je 24.7.2024

Input:

Nález 101/1998 SbNU, sv.12, K dodatečnému vyměření daně z příjmu - finančního plnění z neplatné smlouvy

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 12, nález č. 101

II. ÚS 91/98

K dodatečnému vyměření daně z příjmu - finančního plnění z neplatné smlouvy

Odvede-li stěžovatel daň tak, jak mu byla dodatečně vyměřena z důvodu prodeje vlastní nemovitosti, nemůže dostát své primární povinnosti (podle § 457 občanského zákoníku) vrátit všechno to, co bylo získáno na základě absolutně neplatné kupní smlouvy, aniž by současně nedošlo k zásahu do jeho ústavně chráněného vlastnického práva.

Ačkoliv v době rozhodování všech tří orgánů bylo již pravomocným rozsudkem soudu deklarováno, že kupní smlouva je absolutně neplatná, nebylo k tomu žádným z nich přihlédnuto. Posouzení neplatnosti smlouvy lze považovat za předběžnou otázku, která se v řízení o dodatečném vyměření daně vyskytla. Jestliže o ní bylo pravomocně rozhodnuto, byly finanční úřad i finanční ředitelství takovým rozhodnutím vázány (§ 28 zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků), a soud z něho měl vycházet (§ 135 odst. 2 věta druhá občanského soudního řádu).

Výpis z listu vlastnictví je doklad o stavu zápisů v evidenci nemovitostí, resp. v katastru nemovitostí, avšak stav zápisů nemusí odpovídat skutečně existujícím právním vztahům. Může být proto také dokázán opak (stěžovatel předložením pravomocného rozsudku o neplatnosti kupní smlouvy tento důkaz provedl). Ani registrace smlouvy, ani zápis do evidence nemovitostí, ani (v současné době) vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí nemůže zhojit absolutní neplatnost právního úkonu, a proto nemůže vést ke vzniku právních vztahů.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 16. září 1998 sp. zn. II. ÚS 91/98 ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. S. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 3. 12. 1997 sp. zn. 10 Ca 330/97, rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích z 27. 6. 1997 č. j. 2941/110/1997 a rozhodnutí Finančního úřadu v Písku - platebnímu výměru č. 255 z 5. 12. 1996 č. j. 101691/96/27196/031/1996 o dodatečném vyměření daně z příjmů fyzických osob.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 10 Ca 330/97 ze dne 3. prosince 1997, rozhodnutí Finančního úřadu v Písku - platební výměr č. 255 ze dne 5. prosince 1996 č. j. 101691/96/27196/031/1996 - a rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 27. června 1997 č. j. 2941/110/1997 se zrušují.

II. Odůvodnění

1. M. S. ústavní stížností ze dne 24. února 1998, osobně doručenou Ústavnímu soudu dne 26. února 1998, napadl rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. prosince 1997 sp. zn. 10 Ca 330/97, jímž tento soud zamítl žalobu stěžovatele na přezkoumání rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 27. června 1997 č. j. 2941/110/1997, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu Písek - platebnímu výměru č. 225 ze dne 5. prosince 1996 č. j. 101691/96/27196/031/1996 o dodatečném vyměření daně z příjmů fyzických osob za rok 1993 ve výši 2 865 908 Kč.

Stěžovatel podal svoji ústavní stížnost na základě § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dle něhož je

Nahrávám...
Nahrávám...