dnes je 19.6.2024

Input:

Nález 102/2008 SbNU, sv.49, K rozhodování obecných soudů o náhradě nákladů občanského soudního řízení a k uplatnění moderačního práva

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 49, nález č. 102

IV. ÚS 1391/07

K rozhodování obecných soudů o náhradě nákladů občanského soudního řízení a k uplatnění moderačního práva

Porušení práva na spravedlivý proces způsobil obecný soud tím, že rozhodl o použití ustanovení § 150 občanského soudního řádu, aniž by se zabýval veškerými okolnostmi případu, aniž posuzoval výši nákladů řízení a zjišťoval, jaké jsou majetkové, sociální, osobní a další poměry účastníků řízení a jaký je možný dopad přiznání či naopak nepřiznání náhrad nákladů řízení u toho kterého účastníka. Zásahu do práva na spravedlivý proces se dopustil obecný soud dále tím, že jeho rozhodnutí není dostatečně a přesvědčivě odůvodněno a lze v něm spatřovat jisté prvky libovůle a nahodilosti. Tímto postupem zasáhl obecný soud do práva stěžovatele na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a v důsledku toho též do jeho základního práva na ochranu vlastnictví podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické a soudců Vlasty Formánkové a Miloslava Výborného - ze dne 5. června 2008 sp. zn. IV. ÚS 1391/07 ve věci ústavní stížnosti K. Š. proti usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. 25 Co 293/2006-169 ze dne 14. března 2007, jímž bylo mimo jiné rozhodnuto o náhradě nákladů občanského soudního řízení a stěžovateli nebyla přiznána náhrada nákladů v pořadí prvního odvolacího řízení s odkazem na § 150 občanského soudního řádu.

Výrok

I. Usnesením Krajského soudu v Plzni č. j. 25 Co 293/2006-169 ze dne 14. března 2007 ve výroku II. týkajícím se náhrady nákladů řízení bylo zasaženo do základních práv stěžovatele obsažených v čl. 36 odst.1 a v čl. 11 odst. 1, 2 Listiny základních práv a svobod.

II. Usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. 25 Co 293/2006-169 ze dne 14. března 2007 se proto ve výroku II. ruší.

III. Ve zbývající části se návrh odmítá.

Odůvodnění

I.

Ústavní stížností podanou ve lhůtě a splňující i další podmínky podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví citovaného rozhodnutí a uvádí, že tímto rozhodnutím došlo k porušení jeho práv na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 a dle čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Okresní soud v Klatovech rozhodl o žalobě Ing. L. B. (dále jen „žalobce“) podané proti stěžovateli o zaplacení ceny zboží a náhradu škody ve výši 59 776 Kč s příslušenstvím a o protinávrhu, kterým stěžovatel proti žalobci uplatnil své splatné pohledávky v celkové výši 139 825 Kč, usnesením č. j. 10 C 24/2004-95 ze dne 18. ledna 2005 tak, že řízení se zastavuje (výrok I.), stěžovatel je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 13 470 Kč (výrok II.) a žalobci bude vrácen zaplacený soudní poplatek 2 390 Kč (výrok III.).

K odvolání stěžovatele Krajský soud v Plzni usnesením č. j. 25 Co 132/2005-104 ze dne 13. září 2005 usnesení Okresního soudu v Klatovech č. j. 10 C 24/2004-95 ze dne 18. ledna 2005 zrušil a věc

Nahrávám...
Nahrávám...