dnes je 19.6.2024

Input:

Nález 114/2007 SbNU, sv.46, K právu na projednání věci v přítomnosti účastníků řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 46, nález č. 114

II. ÚS 138/07

K právu na projednání věci v přítomnosti účastníků řízení

Podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod má každý právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Ústavní soud zdůrazňuje obecně platný princip, podle něhož případné zásahy do základních práv nebo svobod, a tedy i jejich omezení, musí být interpretovány restriktivně, a nikoliv extenzivně. Zejména je třeba respektovat zásadu, že při omezení základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu a že taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena (čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod).

Ústavní soud již dříve zaujal stanovisko, od kterého se nemíní odchýlit ani v tomto případě, že každý, kdo je účastníkem řízení před soudy, má právo se ve své věci takového řízení (jednání před soudy) osobně účastnit bez ohledu na to, zda by jeho přítomnost měla vliv na vynesení rozhodnutí. Jestliže soud přítomnost účastníkům řízení neumožní - jak se stalo i v souzeném případě - lze v jeho postupu spatřovat porušení ústavního práva účastníka daného čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. V nálezu sp. zn. II. ÚS 145/02 ze dne 17. července 2002 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 27, nález č. 95, s. 99) Ústavní soud uvedl, že podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod má každý právo na to, aby věc byla projednána v jeho přítomnosti. Má-li být výše uvedené základní právo realizováno, musí být účastníkovi umožněno, aby se jednání mohl zúčastnit, takže účastník musí být o jeho konání soudem vyrozuměn. Předvolání k jednání je proto třeba doručit nejen právnímu zástupci účastníka, ale i přímo účastníkovi řízení. K jednání tedy musí být účastník řízení soudem samostatně obeslán.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké a soudců Stanislava Balíka a Jiřího Nykodýma - ze dne 19.července 2007 sp. zn. II. ÚS 138/07 ve věci ústavní stížnosti A.M. proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 5. října 2006 č.j. 13Co 178/2006-278 a rozsudku Okresního soudu Plzeň-město ze dne 22.prosince 2005 č. j. 11 C 260/2002-237, jimiž byla zamítnuta žaloba, kterou se stěžovatelka domáhala uložení povinnosti vedlejšímu účastníkovi zdržet se znečišťování vody ve studni v jejich spoluvlastnictví.

Výrok

I. Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 5. října 2006 č. j. 13 Co 178/2006-278 se ruší.

II. Návrh na zrušení rozsudku Okresního soudu Plzeň-město ze dne 22. prosince 2005 č. j. 11 C 260/2002-237 se zamítá.

Odůvodnění

I.

Včas podanou ústavní stížností stěžovatelka brojí proti shora uvedeným rozsudkům, kterými bylo rozhodnuto o její žalobě, jíž se domáhala určení, že vedlejší účastník (v původním řízení žalovaný) je povinen se zdržet znečišťování vody ve studni, vystavěné na pozemcích přesně v žalobě označených, užíváním kanalizační přípojky vedené v její bezprostřední blízkosti, jejíž vedení po pozemcích rovněž v žalobě specifikovala. Podle jejího názoru bylo napadenými rozhodnutími

Nahrávám...
Nahrávám...