dnes je 26.9.2023

Input:

Nález 119/2008 SbNU, sv. 50, K ochraně vlastnického práva

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 50, nález č. 119

IV. ÚS 133/08

K ochraně vlastnického práva

Mají-li mít zaručen stejný obsah a stejnou ochranu (čl. 11 Listiny základních práv a svobod, čl. 1 odst. 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod) právo dodavatele nebýt majetkově poškozen (v důsledku nezaplacení za spotřebovanou energii) a na druhé straně právo odběratele být chráněn proti úbytku majetku (tj. být škodně odpovědným subjektem jen tam, kde to zákon předvídá), nesmí ochrana poskytovaná jednomu subjektu vlastnického práva být v nepoměru k možnostem ochrany, jež má subjekt druhý.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické a soudců Vlasty Formánkové a Pavla Holländera- ze dne 1. července 2008 sp. zn. IV. ÚS 133/08 ve věci ústavní stížnosti Ing. J. M. proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 15. října 2007 sp.zn. 32 Odo 1102/2006, jímž bylo zamítnuto stěžovatelovo dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 26. dubna 2006 sp. zn. 11 Cmo 263/2005, jímž vrchní soud na základě odvolání žalobce (v řízení o ústavní stížnosti vedlejší účastník) změnil rozsudek soudu prvního stupně a vyhověl žalobě vedlejšího účastníka o zaplacení peněžité částky, za účasti vedlejšího účastníka Pražské energetiky, a. s.

Výrok

I. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. října 2007 sp. zn. 32 Odo 1102/2006 ve znění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. února 2008 č.j. 32 Odo 1102/06-165 se ruší.

II. Ve zbývající části se ústavní stížnost odmítá.

III. Návrh vedlejšího účastníka na náhradu nákladů řízení se odmítá.

Odůvodnění

Stěžovatel svou včas podanou ústavní stížností napadá, s tvrzením zásahu do práv zaručovaných čl. 11 a čl. 36 odst. 1 a 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), čl. 1 odst. 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě a porušení čl. 96 odst. 1 Ústavy, v záhlaví označený rozsudek Nejvyššího soudu, jehož zrušení současně se zrušením rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 11 Cmo 263/2005 ze dne 26. dubna 2006 se domáhá.

Obě označená rozhodnutí byla vydána, jak patrno z obsahu spisu Městského soudu v Praze sp. zn. 35 Cm 129/2001, v řízení zahájeném k žalobě Pražské energetiky, a. s., se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, směřující proti stěžovateli jako odběrateli elektrické energie, na zaplacení částky 135 072,30 Kč s příslušenstvím, představující dle žaloby náhradu škody za neoprávněný odběr elektřiny (zjištěný pracovníky žalobce dne 23. 3. 1999), vypočtenou podle § 7 odst. 5 vyhlášky č.169/1995 Sb. (tj. za období od 8. 12. 1998, kdy podle žaloby byl proveden poslední pravidelný odečet měřicího zařízení, do 23. 2. 1999, kdy byla přerušena dodávka elektřiny), a dále na zaplacení částky 10 000 Kč s příslušenstvím jako náhrady škody za poškození prostředků proti neoprávněné manipulaci ve smyslu přílohy č. 4 k citované vyhlášce.

Městský soud v Praze jako soud prvního stupně svým rozsudkem sp.zn. 35 Cm 129/2001 ze dne 3. 3. 2005 po provedeném dokazování žalobu vedlejšího účastníka zamítl. Na základě provedeného dokazování měl za prokázáno, že účastníci řízení měli v

Nahrávám...
Nahrávám...