dnes je 18.4.2024

Input:

Nález 12/2008 SbNU, sv. 48, K rozhodování obecných soudů o uložení povinnosti oprávněnému nahradit náklady exekuce

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 48, nález č. 12

IV. ÚS 1903/07

K rozhodování obecných soudů o uložení povinnosti oprávněnému nahradit náklady exekuce

Jen v situaci, kdy k objektivní skutkové okolnosti zastavení exekuce z důvodů nedostatku majetku povinného přistoupí i konkretizované okolnosti subjektivní povahy (procesní zavinění oprávněného), může být uložena povinnost náhrady nákladů řízení oprávněnému. Procesní zavinění oprávněného nelze bez dalšího založit pouze na jeho dispozičním úkonu - návrhu na nařízení exekuce.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické a soudců Vlasty Formánkové a Miloslava Výborného - ze dne 15. ledna 2008 sp. zn. IV. ÚS 1903/07 ve věci ústavní stížnosti ČSAD LOGISTIK Ostrava, a. s., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 4. 2007 č. j. 10 Co 392/2007-38 a usnesení Okresního soudu ve Vsetíně - pobočky ve Valašském Meziříčí ze dne 22. 1. 2007 č. j. 2 Nc 3244/2003-22, jimiž bylo rozhodnuto o zastavení exekuce a o náhradě nákladů řízení a oprávněnému (stěžovatelce) byla uložena povinnost nahradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce, za účasti Krajského soudu v Ostravě a Okresního soudu ve Vsetíně - pobočky ve Valašském Meziříčí jako účastníků řízení a J. V. jako vedlejšího účastníka řízení.

Výrok

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 4. 2007 č. j. 10 Co 392/2007-38 se ruší, neboť jím bylo porušeno základní právo stěžovatelky vlastnit majetek garantované čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, přičemž v řízení, jež vydání tohoto rozhodnutí předcházelo, bylo nerespektováním čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky porušeno právo stěžovatelky na spravedlivý proces zakotvené v čl. 36 odst.1 Listiny základních práv a svobod.

II. Ve zbytku se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

I.

1. Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 25. 7. 2007 a doručenou Ústavnímu soudu dne 26. 7. 2007 se stěžovatelka domáhala zrušení shora uvedených rozhodnutí, neboť měla za to, že jimi byla porušena její základní práva a svobody, zejména právo na spravedlivý proces, a zásada, že soudce je při rozhodování vázán zákonem.

II.

2. Výrokem I napadeného usnesení okresního soudu byla podle § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) ve spojení s § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, (dále též jen „ex. ř.“) zastavena exekuce nařízená jeho usnesením ze dne 19. 9. 2003 č. j. 2 Nc 3244/2003-6, neboť výtěžek, kterého by bylo případně dosaženo, by zjevně nepostačoval ani ke krytí nákladů exekuce. Výrokem II bylo rozhodnuto tak, že ve vztahu mezi oprávněným (v řízení před Ústavním soudem stěžovatelka) a povinným žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Výrokem III byl oprávněný zavázán zaplatit soudnímu exekutorovi Mgr. J. K. na náhradě nákladů exekuce částku 7 735 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení. Své rozhodnutí o nákladech řízení odůvodnil okresní soud odkazem na § 89 ex. ř. a § 271 o. s. ř. s tím, že exekuce byla zahájena na návrh oprávněného a je na něm, aby

Nahrávám...
Nahrávám...