dnes je 19.6.2024

Input:

Nález 124/2007 SbNU, sv.46, K podmínkám pro ustanovení opatrovníka osobě neznámého pobytu ve správním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 46, nález č. 124

II. ÚS 1090/07

K podmínkám pro ustanovení opatrovníka osobě neznámého pobytu ve správním řízení

Z ustálené judikatury Ústavního soudu vyplývá, že zákonná ustanovení upravující možnost ustanovení opatrovníka v řízení nemohou být používána jen z důvodu urychleného vyřízení věci (nález sp. zn. IV.ÚS 200/97, N 149/12 SbNU 381). Nepřítomnému účastníkovi řízení musí být zajištěna ochrana jeho zájmů i základních práv a funkce opatrovníka byla vytvořena proto, aby do důsledku hájila zájmy nepřítomného, což představuje mj. studium spisu, podávání vyjádření a vedení celého sporu za nepřítomného tak, jak by takovou povinnost byl nucen plnit smluvní zástupce (nález sp. zn. I. ÚS 559/2000, N 111/27 SbNU 233). Jde tu totiž o dosažení ústavněprávní maximy rovnosti účastníků řízení. Proto ustanovení opatrovníka účastníkovi řízení, jehož pobyt není znám, musí vždy předcházet šetření o tom, zda jsou v řízení dány předpoklady pro tento postup, a současně je zapotřebí zvažovat, zda není možno použít jiné opatření (nález sp. zn. I. ÚS 322/2000, N 150/24 SbNU 105).

Je zásadně nevhodné, pokud je opatrovníkem účastníka řízení ustanovena osoba podřízená orgánu veřejné moci, který vede řízení, a to právě s ohledem na z toho plynoucí konflikt mezi povinnostmi vůči zaměstnavateli a vůči účastníkovi řízení.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké a soudců Stanislava Balíka a Jiřího Nykodýma - ze dne 7.srpna 2007 sp. zn. II. ÚS 1090/07 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky E. H. proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro jihomoravskou oblast, ze dne 6. května 2005 č. j. 168102/2005-6371, jímž byla stěžovatelce uložena povinnost zaplatit vedlejšímu účastníkovi, společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., stanovenou částku za poskytnuté telekomunikační služby, a ve věci návrhu na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí.

Výrok

Rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro jihomoravskou oblast, ze dne 6. května 2005 č. j. 168102/2005-6371 se ruší.

Odůvodnění

I.

Rekapitulace ústavní stížnosti

1. Ústavní stížností podanou dne 30. dubna 2007 se stěžovatelka domáhá zrušení rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro jihomoravskou oblast (dále též „účastník řízení“), ze dne 6. května 2005 č. j. 168102/2005-6371, kterým jí bylo uloženo zaplatit vedlejšímu účastníkovi řízení částku 18 237 Kč za poskytnuté telekomunikační služby na třech účastnických telefonních stanicích. Tvrdí, že tímto rozhodnutím a řízením, které mu předcházelo, byla porušena její základní práva podle čl. 96 Ústavy České republiky a čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst.2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

2. Stěžovatelka v ústavní stížnosti připouští, že měla původně bydliště na adrese S. 43, avšak dům na této adrese zčásti patřil jejímu manželovi, přičemž manželství s ním se rozpadlo. Poté žila postupně na více adresách a na doručovací poště oznámila změnu bydliště. Její faktický pobyt byl znám jejím rodičům, bratrovi, bývalému manželovi a v téže době probíhalo řízení o úpravě práv a

Nahrávám...
Nahrávám...