dnes je 4.6.2023

Input:

Nález 132/2008 SbNU, sv. 50, K rozhodování obecných soudů o nákladech řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 50, nález č. 132

I. ÚS 1323/08

K rozhodování obecných soudů o nákladech řízení

Dle své ustálené judikatury Ústavní soud v detailech nepřezkoumává každé jednotlivé rozhodnutí obecných soudů o nákladech řízení. To neplatí pouze tehdy, pokud by došlo v rozhodnutí obecného soudu k procesnímu excesu, který by neměl toliko povahu běžného porušení podústavního práva, jehož náprava není úkolem Ústavního soudu, nýbrž by naopak měl charakter extrémního rozporu s principy spravedlnosti, či vykazoval-li by prvky svévole [srov. kupř. nález sp. zn. III. ÚS 607/04 ze dne 16. 2. 2006 (N 39/40 SbNU 325), nález sp. zn. III.ÚS 191/06 ze dne 25. 1. 2007 (N 14/44 SbNU 183), nález sp. zn. III.ÚS 624/06 ze dne 8. 2. 2007 (N 27/44 SbNU 319), usnesení sp. zn. III. ÚS 413/08 ze dne 4. 3. 2008 (ve SbNU nepublikováno, dostupné na http://nalus.usoud.cz)]. Právě v posuzovaném případě však k takovému rozporu s principy spravedlnosti došlo. Krajský soud výrok o nákladech řízení odůvodnil tím, že procesně úspěšným žalovaným prokazatelně v odvolacím řízení žádné náklady nevznikly. Ze spisu však vyplývá, že stěžovateli náklady řízení, byť malé, vznikly. Stěžovatel (jeho právní zástupce) v řízení včas uplatnil právo na náhradu nákladů řízení, soud se však s touto otázkou dostatečně nevypořádal. Je vcelku nerozhodné, zda se tak stalo pro administrativní nedopatření (příslušné přípisy nebyly včas založeny do spisu) nebo z jiného důvodu. Postup krajského soudu v posuzované věci byl v rozporu s § 224 o.s. ř. a je třeba jej hodnotit jako zásah do stěžovatelova práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera - ze dne 15. července 2008 sp. zn. I. ÚS 1323/08 ve věci ústavní stížnosti společnosti FOCUS-METAL, s. r. o., se sídlem Jiráskova 399/11, 757 01 Valašské Meziříčí, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 2. 2008 sp. zn. 8 Co 111/2008, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 4. 1. 2008 sp. zn. 12 C 256/2007 o zastavení řízení a současně bylo odvolacím soudem rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Výrok

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 2. 2008 sp. zn. 8 Co 111/2008 se zrušuje.

Odůvodnění

I.

Ústavní stížností se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí. Opírá ji zejména o následující důvody:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 2. 2008 sp. zn. 8 Co 111/2008 bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 4. 1. 2008 sp. zn. 12 C 256/2007 o zastavení řízení a současně bylo odvolacím soudem rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Podle stěžovatele bylo výrokem odvolacího soudu, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení, porušeno jeho právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Právo na spravedlivý proces v sobě mimo jiné zahrnuje i právo na přiznání přiměřené a právním předpisem stanovené náhrady nákladů, které

Nahrávám...
Nahrávám...