dnes je 29.2.2024

Input:

Nález 170/2008 SbNU, sv. 51, K náhradě nákladů exekuce soudnímu exekutorovi

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 51, nález č. 170

III. ÚS 1226/08

K náhradě nákladů exekuce soudnímu exekutorovi

Je porušením čl. 11 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jestliže obecný soud pominul závěry stanoviska Ústavního soudu ze dne 12. 9. 2006 sp. zn. Pl. ÚS-st. 23/06 (ST 23/42 SbNU 545) a při rozhodování o nákladech exekuce v případě, že je exekuce zastavena pro nedostatek majetku na straně povinného, nezohlednil, zda lze na straně oprávněného spatřovat zavinění na zastavení exekuce (nerespektováním požadavku náležité opatrnosti a uvážlivosti). To platí i tehdy, jestliže povinný v průběhu exekučního řízení ztratil způsobilost mít práva a povinnosti.

Nález

Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Muchy a soudců Jana Musila a Vladimíra Kůrky (soudce zpravodaj)- ze dne 9. října 2008 sp. zn. III. ÚS 1226/08 ve věci ústavní stížnosti Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů, se sídlem v Praze 3, Winstona Churchilla 2, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 2. 2008 č. j. 66 Co 116/2008-50 a usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 16. 11. 2007 č. j. 29 Nc 6466/2007-40, jimiž byla mimo jiné stěžovatelce (oprávněné) uložena povinnost uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce, za účasti Mgr. J. R., soudního exekutora, jako vedlejšího účastníka řízení.

Výrok

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 2. 2008 č. j. 66 Co 116/2008-50 ve výroku I. se ruší, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatelky vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a v řízení, jež vydání tohoto rozhodnutí předcházelo, bylo nerespektováním čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky porušeno i její právo na spravedlivý proces zakotvené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Odůvodnění

I.

1. Ve včas podané ústavní stížnosti, která i jinak splňuje náležitosti ústavní stížnosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), stěžovatelka navrhla, aby pro porušení čl. 1, čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) byla zrušena v záhlaví označená usnesení obecných soudů.

2. Z ústavní stížnosti a jejích příloh se podává, že napadeným usnesením okresního soudu byla zastavena nařízená exekuce proti povinnému (výrok I.), stěžovatelce (oprávněné) byla uložena povinnost uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce ve výši 7 735 Kč (výrok II.), povinnému bylo uloženo zaplatit oprávněné na náhradě nákladů řízení částku 9 127,30 Kč (výrok III.) a dále bylo rozhodnuto o zrušení příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 14. 6. 2007 č. j. Ex 116/07-4 (výrokIV.). V odůvodnění usnesení soud uvedl, že exekuce byla zastavena pro nemajetnost a oprávněná procesně nezavinila její zastavení; vzhledem k tomu, že exekutorovi se však musí odměny vždy dostat a povinný byl vymazán z obchodního rejstříku, bylo nutno k úhradě nákladů exekuce zavázat oprávněnou. O nákladech řízení pak soud rozhodl s odkazem na § 271 o. s. ř.

3. K odvolání oprávněné, jež směřovalo do výroku II. o nákladech exekuce, odvolací soud taktéž napadeným usnesením

Nahrávám...
Nahrávám...