dnes je 17.4.2024

Input:

Nález 189/2008 SbNU, sv. 51, K aplikaci moderačního práva soudu při rozhodování o náhradě nákladů občanského soudního řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 51, nález č. 189

I. ÚS 2862/07

K aplikaci moderačního práva soudu při rozhodování o náhradě nákladů občanského soudního řízení

Základní zásadou, která ovládá rozhodování o náhradě nákladů civilního sporného procesu, je zásada úspěchu ve věci, vyjádřená v § 142 odst. 1 o. s. ř. V této zásadě se promítá myšlenka, že ten, kdo důvodně bránil své subjektivní právo nebo právem chráněný zájem, by měl mít právo na náhradu nákladů, jež při této procesní činnosti účelně vynaložil, proti účastníkovi, jenž do jeho právní sféry bezdůvodně zasahoval.

S vědomím faktu, že zásada úspěchu ve věci má, jak uvedeno, hlubší souvislost se strukturou a funkcí civilního sporného procesu, by měl soud vždy přistupovat k interpretaci a aplikaci § 150 o. s. ř., jenž tuto zásadu umožňuje v konkrétním výjimečném případě prolomit. Tento požadavek plně platí pro hledání smyslu slov citovaného ustanovení, podle něhož nepřiznání náhrady nákladů řízení může být jenom výjimečné a mohou je ospravedlnit pouze důvody zvláštního zřetele hodné.

Ustanovení § 150 o. s. ř. tedy neslouží ke zmírňování majetkových rozdílů mezi procesními stranami, ale k řešení situace, v níž je nespravedlivé, aby ten, kdo důvodně hájil svá porušená nebo ohrožená práva nebo právem chráněné zájmy, obdržel náhradu nákladů, které při této činnosti účelně vynaložil. Rozhodnutí, v souladu s nímž si ten, kdo v řízení uspěl, také ponese sám své náklady, se proto bude spravedlivým jevit především s ohledem na existenci okolností souvisejících s předprocesním stadiem sporu, s chováním účastníků v tomto stadiu, s okolnostmi uplatnění nároku apod.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera - ze dne 5. listopadu 2008 sp. zn. I. ÚS 2862/07 ve věci ústavní stížnosti M. M. proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 7. 2007 č. j. 56 Co 400/2007-72, jímž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku o nákladech řízení při aplikaci moderačního práva soudu, za účasti Krajského soudu v Plzni jako účastníka řízení a A. M. jako vedlejší účastnice řízení.

Výrok

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 7. 2007 č. j. 56 Co 400/2007-72 se zrušuje.

Odůvodnění

I.

1. Stěžovatel brojil včas podanou ústavní stížností proti v záhlaví označenému usnesení, jímž Krajský soud v Plzni změnil rozhodnutí Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 2. 5. 2007 č. j. 7 C 60/2007-54 ve výroku II. o nákladech řízení tak, že uložil žalobkyni (vedlejší účastnici v řízení o ústavní stížnosti) povinnost zaplatit žalovanému (stěžovateli) náhradu nákladů řízení ve výši 1/3, tj. v částce 13 487 Kč. Stěžovatel se domáhal zrušení tohoto usnesení zejména z toho důvodu, že jím bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces, především pokud jde o rovné postavení účastníků.

II.

2. Z procesního spisu se podávají následující skutečnosti:

3. Okresní soud Plzeň-sever (dále též jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 2. 5. 2007 č. j. 7 C 60/2007-54 zamítl žalobu žalobkyně (vedlejší účastnice) o zaplacení částky 150 000 Kč s příslušenstvím a uložil jí

Nahrávám...
Nahrávám...