dnes je 2.12.2023

Input:

Nález 2/2009 SbNU, sv. 52, K elektronickému podání opatřenému elektronickým podpisem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 52, nález č. 2

II. ÚS 217/06

K elektronickému podání opatřenému elektronickým podpisem

Pokud bylo řízení o odvolání stěžovatele zastaveno pouze z důvodu, že soud nepřihlédl k elektronickému podání se zaručeným elektronickým podpisem, které nebylo v třídenní lhůtě podle § 42 odst. 3 o.s. ř. doplněno písemně, bylo rozhodnutím soudu prvního stupně i potvrzujícím rozhodnutím soudu odvolacího porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma - ze dne 7.ledna 2009 sp. zn. II. ÚS 217/06 ve věci ústavní stížnosti Ing. J. N. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. září 2005 č. j. 7Cmo 429/2005-243 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. dubna 2005 č. j. 3 Cm 106/2002-228, jimiž bylo podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastaveno řízení o stěžovatelově odvolání, za účasti Vrchního soudu v Olomouci a Krajského soudu v Brně jako účastníků řízení a společnosti Frenn Trading B. V. se sídlem Aarle Rixtelseweg 14, 5707GL Helmond, Nizozemí, jako vedlejšího účastníka řízení.

Výrok

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. září 2005 č. j. 7Cmo 429/2005-243 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. dubna 2005 č. j. 3 Cm 106/2002-228 se zrušují.

Odůvodnění

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 14. dubna 2006, která splňuje formální náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci a Krajského soudu v Brně. Tvrdí, že jimi byla porušena jeho základní práva, a to právo na spravedlivý proces zaručené článkem 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ve spojení s čl. 90 a čl. 95 odst. 1 Ústavy a právo na rovné zacházení podle čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny.

Podání ústavní stížnosti stěžovatel zdůvodňuje tím, že je nutné posoudit doposud v judikatuře jednoznačně neřešenou otázku, zda podání ve věci samé, které je učiněno e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, je písemným podáním či nikoli, a zda je tedy nutné je ve třídenní lhůtě podle ustanovení § 42 odst. 3 o. s. ř. doplnit předložením písemného podání shodného znění. V této souvislosti poukazuje na jiné soudy, které podání učiněná v elektronické podobě, opatřená zaručeným elektronickým podpisem, přijímají a považují je za řádně učiněná podání. Dle jeho názoru soudy obou stupňů učinily nesprávnou interpretaci ustanovení § 42 odst. 3 o. s. ř., čímž zasáhly do stěžovatelova ústavního práva na spravedlivý proces.

Ze spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. 3 Cm 106/2002 bylo zjištěno následující:

Krajský soud v Brně nepřiznal usnesením ze dne 15. března 2005 č.j.3 Cm 106/2002-222 stěžovateli osvobození od soudního poplatku za jeho odvolání proti rozsudku ze dne 19. září

Nahrávám...
Nahrávám...