dnes je 5.3.2024

Input:

Nález 204/2008 SbNU, sv. 51, K procesním právům soudního exekutora v postavení účastníka pro určitý úsek řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 51, nález č. 204

III. ÚS 363/06

K procesním právům soudního exekutora v postavení účastníka pro určitý úsek řízení

Rozhodují-li obecné soudy o odměně soudního exekutora podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinny postupovat tak, aby soudní exekutor měl možnost reagovat na argumentaci povinného a vyjádřit se k provedeným důkazům. Pokud tak neučiní, porušují čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Muchy a soudců Jana Musila a Vladimíra Kůrky - ze dne 27. listopadu 2008 sp. zn. III. ÚS 363/06 ve věci ústavní stížnosti JUDr. M. B., soudního exekutora, proti usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 5. 2005 č. j. 18 Nc 6785/2004-42 a usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 1. 2006 č. j. 8 Co 2622/2005-113, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na zastavení exekuce a o nákladech exekuce, za účasti Krajského soudu v Českých Budějovicích jako účastníka řízení.

Výrok

I. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 1. 2006 č. j. 8 Co 2622/2005-113 se ruší.

II. Ve zbývající části se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

Ústavní stížností ze dne 25. 4. 2006 napadl stěžovatel usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 1. 2006 č. j. 8 Co 2622/2005-113, jakož i jemu předcházející usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 5. 2005 č. j. 18 Nc 6785/2004-42 a s tvrzením, že uvedenými rozhodnutími byla porušena jeho základní práva zakotvená v čl. 26 odst. 1, 3 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), se domáhal jejich zrušení.

Jak Ústavní soud zjistil ze spisu Okresního soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 18 Nc 6785/2004, který si v rámci řízení vedeného pod sp.zn. IV. ÚS 415/05 vyžádal, usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. 8. 2004 č. j. 18 Nc 6785/2004-13 byla na návrh oprávněného - společnosti Konpo, s. r. o., proti povinnému J. S. k uspokojení pohledávky ve výši 1 447 705,36 Kč s příslušenstvím, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 33 910 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, nařízena exekuce. Provedením této exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. M. B. (tj. stěžovatel).

K návrhu oprávněného ze dne 6. 4. 2005, v němž se uvádí, že povinný dne 1. 4. 2005 uhradil částku 1 533 351,36 Kč, byla usnesením téhož soudu ze dne 11. 4. 2005 č. j. 18 Nc 6785/2004-20 nařízená exekuce částečně, co do uvedené částky, zastavena. Usnesením téhož soudu ze dne 9. 5. 2005 č. j. 18 Nc 6785/2004-23 byl k námitkám povinného potvrzen příkaz k úhradě nákladů exekuce, vydaný stěžovatelem dne 9. 3. 2005 č. j. 8 Ex 943/04-7, dle kterého tyto náklady činily celkem 274 212 Kč.

Dne 11. 5. 2005 podává povinný „odvolání do usnesení č. j. 18 Nc 6785/2004-20 vydaného dne 11. 4. 2005“. Toto podání Okresní soud v Českých Budějovicích na

Nahrávám...
Nahrávám...