dnes je 24.7.2024

Input:

Nález 223/2008 SbNU, sv.51, K ustanovení opatrovníka účastníkovi řízení neznámého pobytu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 51, nález č. 223

IV. ÚS 2380/08

K ustanovení opatrovníka účastníkovi řízení neznámého pobytu

I nepřítomnému účastníkovi soudního řízení musí být zajištěna ochrana jeho zájmů i základních práv. Funkce opatrovníka nebyla zákonem stanovena proto, aby usnadňovala činnost soudu tím, že má kam odesílat písemnosti. Byla vytvořena proto, aby důsledně hájila zájmy nepřítomného, což předpokládá mj. studium spisu, podávání vyjádření a vedení celého sporu za nepřítomného tak, jak by takovou povinnost byl nucen plnit smluvní zástupce. Ustanovení opatrovníka podle § 29 občanského soudního řádu (dále též „o. s. ř.“) spadá v občanském soudním řádu do rubriky „Zástupci účastníků“. Pro tento druh zastoupení platí ustanovení § 31 o. s. ř., podle kterého ustanovený zástupce má stejné postavení jako zástupce na základě procesní plné moci.

Obecný soud nesplní řádně zákonnou povinnost vyhledávací, resp. splní ji nedostatečně, pokud ustanovení opatrovníka účastníkovi řízení, jehož pobyt není znám, nepředchází šetření o tom, zda jsou dány předpoklady pro takový postup v řízení a zda není možno použít jiné opatření (přinejmenším, zda účastníka řízení může zastupovat osoba jemu příbuzná, zda osoba jemu příbuzná nezná současný pobyt účastníka řízení atp.).

Při ustanovení opatrovníka osobě, jejíž pobyt není znám, je nutno přísně vážit, zda tímto ustanovením nedojde ke kolizi zájmů zástupce a zastoupeného (§ 22 odst. 2 občanského zákoníku).

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedy senátu Miloslava Výborného a soudců Pavla Rychetského (soudce zpravodaj) a Vlasty Formánkové - ze dne 16. prosince 2008 sp. zn. IV. ÚS 2380/08 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky L. B. proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 33 C 144/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým byla stěžovatelce uložena povinnost zaplatit částku 5 900 Kč s příslušenstvím, a proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 33 C 144/2006 ze dne 26. září 2006, kterým byla opatrovnicí stěžovatelky ustanovena L. B., vyšší soudní úřednice Obvodního soudu pro Prahu 6, vydaný v řízení za účasti 1. Obvodního soudu pro Prahu 6 jako účastníka řízení a 2. společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, jako vedlejšího účastníka řízení.

Výrok

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 33 C 144/2006 ze dne 19. prosince 2006 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 33 C 144/2006 ze dne 26. září 2006 se zrušují.

Odůvodnění

I.

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 23. září 2008 se stěžovatelka domáhá zrušení rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 33 C 144/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým byla stěžovatelce uložena povinnost zaplatit částku 5 900 Kč s příslušenstvím, a zrušení usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 33 C 144/2006 ze dne 26. září 2006, kterým byla opatrovnicí stěžovatelky ustanovena L. B., vyšší soudní úřednice Obvodního soudu pro Prahu 6. Stěžovatelka má za to, že výše uvedenými rozhodnutími obecného soudu bylo zasaženo do jejích práv garantovaných čl. 36, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a

Nahrávám...
Nahrávám...