dnes je 12.7.2024

Input:

Nález 225/2006 SbNU, sv.43, K povinnosti státu zaplatit odměnu a hotové výdaje advokátovi jako opatrovníkovi

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 43, nález č. 225

IV. ÚS 438/06

K povinnosti státu zaplatit odměnu a hotové výdaje advokátovi jako opatrovníkovi

Pokud podle zákona č. 79/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, s účinností od 1. 4. 2006 stát již povinnost platit odměnu a hotové výdaje advokátovi jako opatrovníkovi neměl, nelze tuto úpravu uplatnit tam, kde byl advokát ustanoven opatrovníkem podle úpravy předchozí (tj. případ stěžovatelky), neboť v opačném případě by bylo porušeno jeho základní právo legitimně očekávat zmnožení vlastního majetku plněním ze strany státu.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Vlasty Formánkové a soudců Miloslava Výborného a Michaely Židlické - ze dne 12. prosince 2006 sp. zn. IV. ÚS 438/06 ve věci ústavních stížností J. D. Z. proti rozsudkům Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 27. 4. 2006 sp. zn. 41 C 218/2006, sp. zn. 41 C 230/2006, sp. zn. 41 C 242/2006, sp.zn. 44 C 400/2006, sp. zn. 44 C 412/2006, sp. zn. 44 C 424/2006, sp.zn. 44 C 436/2006, sp. zn. 44 C 462/2006, sp. zn. 44 C 523/2006, sp.zn. 44 C 535/2006, sp. zn. 44 C 547/2006, sp. zn. 44 C 559/2006, sp.zn. 44 C 579/2006, sp. zn. 44 C 591/06 a rozsudkům téhož soudu ze dne 22. 5. 2006 sp. zn. 41 C 310/2006, sp. zn. 41 C 282/2006 a ze dne 23.5. 2006 sp. zn. 41 C 294/2006, jimiž byly zamítnuty stěžovatelčiny návrhy na zaplacení odměny a hotových výdajů.

Výrok

I. V záhlaví tohoto nálezu uvedenými rozhodnutími, a to v jejich bodech III., bylo porušeno základní právo stěžovatelky na legitimní očekávání garantované čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Proto se tato rozhodnutí v rozsahu výroku III. ruší.

Odůvodnění

I.

Včas podanými, jakož i z pohledu ostatních zákonných náležitostí formálně bezvadnými ústavními stížnostmi napadla stěžovatelka shora uvedená rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 4, neboť má za to, že jimi byl porušen čl. 9 odst. 3 a čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a čl. 11 odst. 1, čl. 26, čl. 28, čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst.2 Listiny základních práv a svobod.

Napadenými rozhodnutími obecného soudu byly zamítnuty návrhy na zaplacení odměny a hotových výdajů, které stěžovatelka ve vztahu k soudu uplatnila poté, co předtím byla tímto soudem ustanovena jako advokátka opatrovníkem žalovaných, kteří byli pro soud nezastižitelní [§ 29 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“)].

Stěžovatelka v podaných ústavních stížnostech vyjádřila nesouhlas s výkladem ustanovení § 29 a § 140 odst. 2 o. s. ř., provedený obecným soudem. Dále stěžovatelka odkázala na řadu nálezů Ústavního soudu a navrhla, aby v záhlaví citovaná rozhodnutí byla nálezem Ústavního soudu zrušena.

K žádosti Ústavního soudu se k věci vyjádřila předsedkyně senátu 41C Obvodního soudu pro Prahu 4. Ve vyjádření uvedla, že ustanovením stěžovatelky opatrovníkem žalovaných byla řešena katastrofální situace, ve které se soud nacházel. Bez tohoto kroku by řízení ve velkém počtu věcí obdobného typu, kde žalovaný je neznámého pobytu, nemohla

Nahrávám...
Nahrávám...