dnes je 12.7.2024

Input:

Nález 225/2008 SbNU, sv.51, K povinnosti správního soudu vypořádat se s včasností uplatněné námitky

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 51, nález č. 225

I. ÚS 1534/08

K povinnosti správního soudu vypořádat se s včasností uplatněné námitky

Pokud správní soud v odůvodnění svého rozhodnutí nevezme námitku žalobce vůbec v potaz a nezabývá se jí ani z toho hlediska, zda se jedná o námitku uplatněnou v rámci dvouměsíční lhůty pro podání žaloby ve smyslu § 71 odst. 2 soudního řádu správního, tedy pokud není žalobci v odůvodnění rozsudku správního soudu vysvětleno, proč se soud jeho žalobní námitkou nezabýval, čímž mu je odňata možnost, aby se proti právnímu hodnocení (a to i z hlediska včasnosti uplatnění) námitky bránil cestou kasační stížnosti, dojde k porušení základního práva stěžovatele na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Takový postup správního soudu přitom nemůže být zhojen tím, že Nejvyšší správní soud v odůvodnění rozhodnutí o kasační stížnosti dodatečně stěžovateli předestře svůj právní názor, z jakého důvodu nebylo soudem prvního stupně k jeho žalobní námitce přihlíženo. Nepochybně je totiž povinností soudu vypořádat se nejen se správností námitek žalobce, ale prvotně s včasností jejich uplatnění, a v případě jejich opožděného podání je odmítnout v souladu s příslušnými ustanoveními soudního řádu správního. Nelze je však v odůvodnění rozhodnutí pominout.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera - ze dne 17. prosince 2008 sp. zn. I. ÚS 1534/08 ve věci ústavní stížnosti stěžovatele F.R. proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 6 ze dne 16. února 2006 č. j. R 240/2006 a rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 7. dubna 2006 č. j. S-MHMP 91575/2006, jimiž byla stěžovateli udělena pokuta za přestupek, a dále proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. března 2007 č. j. 1 Ca 5/2006-64 a proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. března 2008 č. j. 9 As 64/2007-101, jimiž byla zamítnuta stěžovatelova správní žaloba proti výše uvedeným rozhodnutím správních orgánů o uložení pokuty za spáchaný přestupek, vydaný v řízení za účasti Nejvyššího správního soudu, Městského soudu v Praze, Magistrátu hlavního města Prahy a Úřadu městské části Praha 6 jako účastníků řízení.

Výrok

I. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 3. 2008 č. j. 9 As 64/2007-101 a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 3. 2007 č.j. 1 Ca 5/2006-64 se zrušují.

II. Ve zbytku se návrh odmítá.

Odůvodnění

1. Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 20. 6. 2008, která po formální stránce splňuje náležitosti požadované zákonem č.182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí.

2. Z obsahu ústavní stížnosti a spisu Městského soudu v Praze (dále též jen „městský soud“) sp. zn. 1 Ca 5/2006, který si Ústavní soud vyžádal, vyplývají následující skutečnosti. Rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy, odboru občanskoprávních agend, ze dne 7. 4. 2006 č.j. S-MHMP 91575/2006 bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí Úřadu městské části Praha 6, odboru evidence obyvatel a osobních

Nahrávám...
Nahrávám...