dnes je 12.7.2024

Input:

Nález 24/2004 SbNU, sv.32, K průtahům v soudním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 32, nález č. 24

I. ÚS 660/03

K průtahům v soudním řízení

Při posuzování průtahů v řízení a nepřiměřené délky řízení není rozhodující, zda jsou tyto průtahy způsobovány subjektivním faktorem stojícím na straně obecného soudu, resp. rozhodujícího soudce, nebo objektivním faktorem, jenž zahrnuje celkovou úpravu organizace soudnictví (včetně množství napadených věcí či nedostatečného administrativního a technického zázemí obecných soudů).

Ústavní soud mimo jiné také hodnotil skutečně uplynulou dobu faktické nečinnosti na straně soudu, resp. jeho pochybení, ale také povahu sporu, neboť pracovněprávní spor, resp. náhrada škody z pracovního úrazu svojí povahou předurčuje věc k neodkladnému a co nejvčasnějšímu projednání.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 19. února 2004 sp. zn. I. ÚS 660/03 ve věci ústavní stížnosti V. Š. proti jinému zásahu orgánu veřejné moci spočívajícímu v průtazích řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 42 C 141/2001.

Výrok

I. Obvodní soud pro Prahu 4 průtahy v řízení vedeném pod sp. zn. 42 C 141/2001 zasáhl do základního práva stěžovatele garantovaného čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Obvodnímu soudu pro Prahu 4 se ukládá, aby nepokračoval v průtazích řízení vedeného pod sp. zn. 42 C 141/2001 a aby neprodleně v této věci jednal.

Odůvodnění

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 16. 12. 2003 se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud zakázal Obvodnímu soudu pro Prahu 4 pokračovat v porušování jeho práva podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a dále přikázal výše uvedenému soudu, aby věc u něj vedenou pod sp. zn. 42 C 141/2001 projednal bez zbytečných průtahů.

Stěžovatel ve svém podání uvedl, že se domáhá od dubna roku 2001 proti vedlejšímu účastníku (žalovaný I., a. s.) náhrady škody z pracovního úrazu. Dále uvádí, že i díky jemu samotnému, resp. jeho původnímu právnímu zástupci řízení v počátcích vázlo. Nicméně od května 2002 byl stěžovateli ustanoven nový právní zástupce, který již v červnu 2002 vyčíslil nároky stěžovatele na náhradu škody z pracovního úrazu. A od této doby dle stěžovatele řízení věcně nepokročilo mimo ústní jednání dne 3. 9. 2003.

Stěžovatel dále tvrdí, že si je vědom, že nečinnost soudu od září 2003 do prosince 2003 by zřejmě nebyla důvodem oprávněnosti ústavní stížnosti na nedůvodné průtahy v řízení, nicméně na druhé straně je mu známo, že senát projednávající jeho věc je sice nominálně obsazen, avšak fakticky nekoná. Upozorňuje také na to, že dne 24. 11. 2003 zaslal předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 4 dotaz ohledně rozvrhu práce senátu 42 C, jemuž výše uvedená věc byla přidělena. Předseda soudu dne 26. 11. 2003 sdělil, že k dnešnímu dni ke změně rozvrhu práce u oddělení 42 C nedošlo, ale vzhledem k nedostatečnému obsazení soudu dochází k přetíženosti soudců, což způsobuje průtahy v řízení. Vzhledem k tomu navrhuje stěžovatel, aby Ústavní soud zakázal Obvodnímu soudu pro Prahu 4 pokračovat v porušování práva

Nahrávám...
Nahrávám...