dnes je 18.4.2024

Input:

Nález 24/2008 SbNU, sv. 48, K zastavení řízení o návrhu na prohlášení konkursu pro nezaplacení zálohy na náklady konkursu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 48, nález č. 24

II. ÚS 330/06

K zastavení řízení o návrhu na prohlášení konkursu pro nezaplacení zálohy na náklady konkursu

Zájem na proběhnutí konkursu může převážit nad zájmem zajistit dostatečné finanční prostředky na pokrytí jeho nákladů. Institut zálohy nemůže bránit tomu, aby konkursní řízení proběhlo tam, kde zákon přímo ukládá příslušným subjektům je iniciovat. V zákoně č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, to zákonodárce vyjádřil v ustanovení § 5 odst. 2 zakotvením možnosti („soud může“), nikoliv povinnosti řízení v případě nesložení zálohy zastavit. Nový insolvenční zákon [zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů] pak prostor pro soudcovské uvážení ještě více rozšiřuje, když nechává na úvaze soudce i samotné skládání záloh, aniž by je vyžadoval paušálně.

Nyní posuzovaná věc vykazuje odlišnosti oproti případům dříve Ústavním soudem řešeným. Stěžovatel návrh na prohlášení konkursu nepodával jménem dlužníka. Obecné soudy v souladu se stavem zjištěných skutečností hodnotily stěžovatelův návrh jako návrh věřitelský. Ústavní soud ovšem nemůže přehlédnout zcela zásadní skutečnost, kterou je úpadek samotného stěžovatele. Z výpisu z obchodního rejstříku ohledně stěžovatele vyplývá, že rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 6. 1995 č. j. K 32/95-51 byl na majetek stěžovatele vyhlášen konkurs a ustanoven konkursní správce. Konkurs trval po celou dobu řízení o návrhu na prohlášení konkursu na společnost READY Liberec, s. r. o., a ještě v době podání ústavní stížnosti. Podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) zákona o konkursu a vyrovnání přechází oprávnění nakládat s majetkem podstaty na správce. Probíhající konkursní řízení na vlastní majetek tak stěžovateli objektivně bránilo v možnosti splnit výzvu ke složení zálohy. Obecným soudům v posuzovaném případě byla existence úpadku stěžovatele známa. Jak ale vyplývá z napadených rozhodnutí, nevzaly tuto skutečnost nikterak v úvahu.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké - ze dne 30. ledna 2008 sp. zn. II. ÚS 330/06 ve věci ústavní stížnosti J. Š. proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2006 č. j. 29 Odo 127/2004-152, usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 8. 2003 č. j. 2 Ko 203/2002-119 a usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 10. 2002 č. j. 46 K 38/2001-105, jež se týkala zastavení řízení o návrhu READY Liberec, s. r. o., stěžovatele a P. Š. na prohlášení konkursu na majetek READY Liberec, s. r. o., za účasti Krajského soudu v Ústí nad Labem, Vrchního soudu v Praze a Nejvyššího soudu jako účastníků řízení a READY Liberec, s. r. o., a P. Š. jako vedlejších účastníků řízení.

Výrok

I. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 8. 2003 č. j. 2 Ko 203/2002-119 a usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 10. 2002 č. j. 46 K 38/2001-105 se ruší.

II. Ve zbytku se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

Stěžovatel se u Ústavního soudu domáhá zrušení všech v

Nahrávám...
Nahrávám...