dnes je 4.6.2023

Input:

Nález 28/2008 SbNU, sv. 48, K podmínkám vydání platebního rozkazu a prominutí zmeškání lhůty při podání odporu proti platebnímu rozkazu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 48, nález č. 28

IV. ÚS 535/05

K podmínkám vydání platebního rozkazu a prominutí zmeškání lhůty při podání odporu proti platebnímu rozkazu

Porušení práva na soudní ochranu způsobily obecné soudy tím, že se odmítly zabývat tvrzením stěžovatelky o nedoručení poštovních zásilek v důsledku protiprávního jednání zaměstnankyně její podatelny konaného v souvislosti s rozsáhlou trestnou činností. Rozhodnutí obecných soudů jsou tak zatížena projevem nadměrného formalismu s prvky libovůle a mají za následek odepření spravedlnosti. Obecné soudy nerespektovaly hlavní poslání soudního řízení, kterým je zajištění spravedlivé ochrany práv a oprávněných zájmů účastníků (§ 1 a 3 občanského soudního řádu), čímž porušily princip rovnosti účastníků řízení a princip kontradiktornosti řízení. Tímto svým postupem zasáhly do práva stěžovatelky na soudní ochranu podle čl. 36, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst.2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické a soudců Vlasty Formánkové (soudce zpravodaj) a Miloslava Výborného - ze dne 6. února 2008 sp. zn. IV. ÚS 535/05 ve věci ústavní stížnosti ČEPRO, a. s., proti usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 12 Cmo 69/2005-62 ze dne 27. června 2005, usnesení Městského soudu v Praze č. j. 61 Ro 4395/2004-36 ze dne 12. ledna 2005 a platebnímu rozkazu vydanému Městským soudem v Praze dne 3. září 2004 č. j. 61 Ro 4395/2004-9, jimiž byla stěžovatelce uložena povinnost zaplatit vedlejšímu účastníkovi řízení žalovanou částku, za účasti účastníků řízení Vrchního soudu v Praze a Městského soudu v Praze a vedlejšího účastníka řízení obchodní společnosti M Port, s. r. o.

Výrok

I. V řízení se pokračuje.

II. Usnesením Vrchního soudu v Praze č. j. 12 Cmo 69/2005-62 ze dne 27. června 2005, usnesením Městského soudu v Praze č. j. 61 Ro 4395/2004-36 ze dne 12. ledna 2005 a platebním rozkazem vydaným Městským soudem v Praze dne 3. září 2004 č. j. 61 Ro 4395/2004-9 došlo k porušení základního práva stěžovatelky na soudní a jinou právní ochranu, zakotveného v čl. 36 odst. 1, v čl. 37 odst. 3 a v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a v článku 6 odst. 1 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

III. Uvedená rozhodnutí Vrchního soudu v Praze a Městského soudu v Praze se zrušují.

Odůvodnění

1. Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 18. srpna 2005, obchodní společnost ČEPRO, a. s., (dále jen „stěžovatelka“) navrhla zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí obecných soudů pro porušení čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 2, 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

2. Z podané ústavní stížnosti a přiložených příloh bylo zjištěno, že Městský soud v Praze platebním rozkazem ze dne 3. září 2004 č. j. 61Ro 4395/2004-9 uložil stěžovatelce, aby do 15 dnů ode dne doručení platebního rozkazu zaplatila žalobci - obchodní společnosti M Port, s.r. o., (dále jen „vedlejší účastník řízení“) pohledávku ve výši 348 223 955,30 Kč s

Nahrávám...
Nahrávám...