dnes je 19.6.2024

Input:

Nález 29/2009 SbNU, sv.52, K náhradě nákladů exekuce a k odměně soudního exekutora

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 52, nález č. 29

I. ÚS 684/07

K náhradě nákladů exekuce a k odměně soudního exekutora

Ústavní soud, aniž by popíral právo exekutorů na spravedlivou odměnu za provádění exekuční činnosti, považuje skutečnost, že do základu odměny exekutora se zahrnuje i částka uhrazená povinným bez přímé účasti exekutora na provedení exekuce, za neodůvodněné zvýhodnění vůči těm exekutorům, kteří exekuci fakticky provedou (taková diferenciace není racionálně zdůvodnitelná). Navíc v přijaté konstrukci postrádá Ústavní soud i „výchovný“ prvek, když de iure není dána možnost „ocenit“ to, že povinný dlužník splní sám svoji povinnost (bez přímé exekuce), byť v poslední možný moment. Ustanovení příslušné prováděcí vyhlášky sice naznačují, že v takovém případě náleží exekutorovi odměna ve výši 50 %, avšak jen tehdy, pokud exekutor upustil od provedení exekuce, přičemž exekuční řád mu umožňuje tak učinit pouze v případě, že byly uhrazeny i náklady exekuce, do nichž patří též odměna exekutora. Z toho vyplývá, že pokud povinný neuhradí odměnu exekutora v plné výši, podle doslovného znění zákona nelze upustit od exekuce, byť vymáhaná pohledávka byla uhrazena, a proto má exekutor proti smyslu logiky právo na odměnu v plné výši (jde o pohyb v kruhu). Uvedenou konstrukci považuje Ústavní soud za rozpornou s čl. 1 odst. 1 Ústavy a vytvoření nesplnitelné podmínky pro použití snížené sazby odměny je v rozporu s principy právního státu. V konečných důsledcích taková právní úprava představuje i zásah do základního práva povinného na ochranu majetku zakotveného v čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Františka Duchoně, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudkyně Ivany Janů - ze dne 17. února 2009 sp. zn. I. ÚS 684/07 ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. P. proti usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. prosince 2006 sp. zn. 18 Nc 6899/2006, sp. zn. 18 Nc 6900/2006 a sp. zn. 18 Nc 6901/2006 potvrzujícím příkazy k úhradě nákladů exekuce a proti příkazům k úhradě nákladů exekuce ze dne 26.10. 2006 sp. zn. 40 Ex 4223/06 a ze dne 27. 10. 2006 sp. zn. 40 Ex 4224/06 a sp. zn. 40 Ex 4225/06, návrhu stěžovatele na přiznání náhrady nákladů právního zastoupení a návrhu vedlejšího účastníka řízení na přiznání nákladů právního zastoupení, za účasti Okresního soudu v Českých Budějovicích jako účastníka řízení a soudního exekutora Mgr. Kamila Košiny, se sídlem ve Zdíkově č. p. 79, Stachy, jako vedlejšího účastníka řízení.

Výrok

I. Usneseními Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 20.prosince 2006 sp. zn. 18 Nc 6899/2006, sp. zn. 18 Nc 6900/2006 a sp. zn. 18 Nc 6901/2006 bylo porušeno základní právo stěžovatele na soudní ochranu zakotvené v čl. 36 Listiny základních práv a svobod a ústavní princip právního státu vyplývající z čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky.

II. Tato rozhodnutí se proto ruší.

III. Ve zbývající části se ústavní stížnost odmítá.

IV. Náhrada nákladů se stěžovateli ani vedlejšímu účastníkovi nepřiznává.

Odůvodnění

I.

1. Třemi včas podanými ústavními stížnostmi, které i jinak splňují

Nahrávám...
Nahrávám...