dnes je 24.7.2024

Input:

Nález 3/2006 SbNU, sv.40, K průtahům v řízení před orgánem veřejné moci

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 40, nález č. 3

II. ÚS 507/05

K průtahům v řízení před orgánem veřejné moci

Ministerstvo financí svým postupem spočívajícím v nerespektování závazného pokynu soudu vydat v konkrétní věci řádné rozhodnutí zasáhlo do práva na projednání věci bez zbytečných průtahů garantovaného čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a dále do práva stěžovatelky domáhat se stanoveným způsobem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu, zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma - ze dne 4.ledna 2006 sp. zn. II. ÚS 507/05 ve věci ústavní stížnosti politické strany E. d. podané proti průtahům v řízení vedeném u Ministerstva financí České republiky o návrhu politické strany E. d. na výplatu příspěvku za mandáty členů zastupitelstva hlavního města Prahy.

Výrok

Ministerstvu financí České republiky se zakazuje pokračovat v průtazích v řízení o návrhu politické strany E. d. na výplatu příspěvku za mandáty členů zastupitelstva hlavního města Prahy podle § 20 odst. 8 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, kterých dosáhli touto stranou nominovaní kandidáti ve volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 2002.

Ministerstvo financí České republiky je povinno zaplatit stěžovatelce na nákladech tohoto řízení částku 7 378 Kč k rukám advokáta JUDr. M. V., CSc., a to do 15 dnů po doručení písemného vyhotovení tohoto nálezu.

Odůvodnění

Dne 12. září 2005 obdržel Ústavní soud podání E. d. označené jako „ústavní stížnost proti jinému zásahu Ministerstva financí České republiky“. E. d. (dále jen „stěžovatelka“) je politickou stranou ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, (dále jen „zákon o politických stranách“) registrovanou u Ministerstva vnitra České republiky pod č. VS-4585/SDR/1-2002. Tvrdí, že Ministerstvo financí České republiky (dále jen „ministerstvo“) zasahuje do jejích ústavně zaručených práv, a to zejména práv zakotvených v čl. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl. 2 odst. 2 Listiny [čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“)], čl. 22 Listiny (čl. 5 Ústavy) a čl. 36 odst. 1 Listiny, pokud odmítá vyplatit stěžovatelce zadržované příspěvky na činnost. Ministerstvo ani nesdělilo, jak hodlá dále postupovat, a tedy nerespektuje závazný právní závěr správního soudu v této věci vyslovený. Stěžovatelka proto žádala vydání nálezu, kterým by bylo ministerstvu zakázáno v těchto zásazích pokračovat a uloženo příspěvek vyplatit.

Ke stížnosti stěžovatelka připojila návrh na náhradu nákladů právního zastoupení a návrh na přednostní projednání věci.

V textu podání stěžovatelka zrekapitulovala vývoj případu počínaje komunálními volbami konanými na podzim roku 2002, a následnou komunikací s ministerstvem ve věci výplaty příspěvku na mandát, až po pasivitu ministerstva v době po doručení rozsudku Městského soudu v Praze v této věci. Poté následuje

Nahrávám...
Nahrávám...